Javne konsultacije o Nacrtu plana namene radio-frekvencijskih opsega

09.11.2018

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu plana namene radio-frekvencijskih opsega.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije
i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:
mr Zoran Branković
Telefon: 011/3232-544
E-mail: zoran.brankovic@ratel.rs

 Raspored aktivnosti

 9. novembar 2018. godine:

 Objavljivanje Nacrta plana namene radio-frekvencijskih opsega.

12. novembar 2018. godine:

 Početak javnih konsultacija.

 13. decembar 2018. godine

 Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt plana namene radio-frekvencijskih opsega

Plan namene - Uvodni deo

Plan namene - Prilozi