JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU IZVEŠTAJA O ANALIZI VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA SREDŠNjEG PRISTUPA KOJI SE PRUŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI ZA PROIZVODE ZA MASOVNO TRŽIŠTE

07.03.2022

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta sredšnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište

 

 

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište

 

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

 

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, Beograd

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Aleksandra Malinić, aleksandra.malinic@ratel.rs, broj telefona:  011/2026 866 

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

8. mart 2022. godine.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 7. aprila 2022. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.

Nacrt izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište