Uputstva i obrasci

Uputstvo za međunarodno povezivanje

Tehnički uslovi

Podnošenje prijave za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija


Evidencija data centara

Imajući u vidu moderne trendove u razvoju mreža i usluga elektronskih komunikacija, kao i zahteve postojećih operatora i lica koja nameravaju da pružaju usluge elektronskih komunikacija, prepoznata je potreba da se informacije o postojećim DATA centrima u Republici Srbiji nađu na jednom mestu.

Agencija je informacije o evidentiranim centrima za koje su operatori uredno dostavili podatke objedinila u formi tabele, koja je dostupna u nastavku.

U cilju što boljeg informisanja operatora i što veće dostupnosti podataka, ovom prilikom pozivamo sve operatore i druga pravna lica koja poseduju DATA centar da dostave podatke Agenciji.

R. B. OPERATOR - PRAVNO LICE ADRESA - SEDIŠTE FIRME ADRESA LOKACIJE DATA CENTRA INTERNET STRANICA KONTAKT NAPOMENA
1 TELENOR D.O.O. Beograd Omladinskih Brigada 92, Novi Beograd Omladinskih Brigada 92, Novi Beograd https://www.telenor.rs/sr/biznis/data-centar datawholesale@telenor.rs  
2 BEOTELNET-ISP D.O.O. Beograd Bulevar Vojvode Mišića 37 Beograd Bulevar Vojvode Mišića 37 Beograd www.beotel.net telehousing@isp.beotel.net; biznis.prodaja@isp.beotel.net; Tihomir Radovanović 011/4255-138, 011/4255-193  
3 SAT-TRAKT D.O.O. Bačka Topola Maršala Tita 111 Bačka Topola Jožefa Atile 132 Bečej http://www.sattrakt.rs/servisi/kolokacije-rack-and-server-housing/ Miroslav Iković,  miroslav.ikovic@sattrakt.com  
4 ORION TELEKOM DOO Beograd Naselje Zemun Polje Mala pruga br. 8 Naselje Zemun Polje Mala pruga br. 8 https://oriontelekom.rs Nebojša Ajduković,                                                               e/maiI: nebojsa.ajdukovic@oriontelekom.rs,     biz.prodaja@oriontelekom.rs, 011/4100-007;   
5 VIP MOBILE D.O.O. Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd https://www.vipmobile.rs/poslovni/poslovna resenja/telehousing ICT.Team.Business.Sales@vipmobile.rs  
6 TELEKOM SRBIJA A.D. Beograd Takovska 2, Beograd Katićeva 14-18, Beograd (lokacija 1) www.telekom.rs Dejan Filipović, dejanf@telekom.rs  
Darinke Radović bb, Beograd (lokacija 2) Tatijana Stošić, tatijana@telekom.rs  
Atinska 1, Kragujevac (lokacija 3) Marko Knežević, markokn@telekom.rs  
7 SBB Beograd Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd https://www.sbb.rs/poslovni-korisnici/data-centar tel. 19966, b2b@sbb.co.rs  
8 CONEXIO. D.O.O. Beograd Đorđa Stanojevića 12/2 Novi Beograd Đorđa Stanojevića 12/4 Novi Beograd www.conexio.rs info@conexio.rs      dejan.cvitkovac@conexio.rs  
9 HiTeam d.o.o. Beogradski put bb, Vršac Beogradski put bb, Vršac http://www.zelendata.rs/ Dejan Tanasijević   013/215-63-33   dejan.tanasijevic@hiteam.co.rs ZELENDATA CENTAR  je prvi zeleni data centar u Srbiji, smešten u Tehnološkom parku u Vršcu.. Ekološko rešenje GRC kompanije za hlađenje hardverske infrastrukture „Liquid Immersion Cooling ICEraQ“ je zadovoljilo zacrtane potrebe za implementaciju u ZELENDATA CENTAR. Uspešno je smanjena potrošnja električne energije i stvoreni su optimalni uslovi za dugotrajan rad prilagođene serverske i mrežne opreme u tečnom medijumu. 

Obaveštenje o promeni/prestanku obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija

Promena obavljanja delatnosti
Operator je dužan da o svakoj promeni obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, Agenciji dostavi obaveštenje u pisanom obliku, na obrascu OB, potpisanom od strane lica ovlašćenog za zastupanje, najkasnije u roku
od 15 dana od dana nastanka promene obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, kao i odgovarajuću dokumentaciju kojom to potvrđuje.
 
Prestanak obavljanja delatnosti
Operator je dužan da o svakom prestanku obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, Agenciji dostavi obaveštenje u pisanom obliku, odnosno podnese zahtev za brisanje iz evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga, na propisanom obrascu, potpisanom od strane lica ovlašćenog za zastupanje, najkasnije u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, kao i odgovarajuću dokumentaciju kojom to potvrđuje. Zahtev za brisanje iz evidencije operatora javnih komunikacionih mreža i usluga se može preuzeti na sledećem linku https://www.ratel.rs/uploads/documents/empire_plugin/6139f5aaef74e.pdf

Uputstva o označavanju kablova

Uputstvo o tehničkim uslovima pri izgradnji objekata

Obrasci i instrukcija za podnošenje prijava za evidentiranje korišćenja radio-frekvencija

Lista angažovanih lica

 • D.o.o. "Elta"

  Todora Toze Jovanovića 4/б, 21000 Novi Sad

  elta@elta.rs

  021/400-622 021/679-1744

  Radivoj Latić

  Tabela vrsta stanica

 • IRITEL a.d. Beograd

  Batajnički put 23, 11080 Beograd

  info@iritel.com cveta@iritel.com

  065/307-34-80 065/307-34-88

  Mladen Mileusnić, Cveta Tušup

  Tabela vrsta stanica

 • Ei Pionir UKT

  Batajnički put 23, 11080 Beograd

  office@eipionirukt.co.rs

  064/649-14-21

  Branko Borković

  Tabela vrsta stanica

 • ELMED - DELKO D.O.O.

  Rumenačka 114, 21000 Novi Sad

  szaklan@gmail.com

  021/2-444-088, 021/522-505

  Staniša Zaklan

  Tabela vrsta stanica

 • Sara Elektronik

  Antifašističke borbe 21, 11070 Novi Beograd

  sarael@mts.rs

  064/120-96-59, tel/fax011/21-45-301

  Slobodan Donevski, Vera Baošić

  Tabela vrsta stanica

 • ASTEL PROJEKT d.o.o.

  Bulevar Crvene armije 11v, 11070 Novi Beograd

  marko.vasilijevic@astel.rs

  063/ 344 - 306, 063/ 464 - 459

  Marko Vasilijević

  Tabela vrsta stanica

 • Tele-electro d.o.o.

  Nikoletine Bursaća 13, 18000 Niš

  tele_electro@mts.rs, rados.nis@gmail.com

  018/573-173, 018/573-172, Факс: 018/572-882

  Radoš Milošević

  Tabela vrsta stanica

 • ЈUGOTRADE DOO BEOGRAD

  Dragoslava Srejovića 1v, 11008 Beograd

  bratislav.golubovic@jugotrade.com, office@jugo-trade.com

  011/2077-100, +381 64 8218 765

  Bratislav Golubović

  Tabela vrsta stanica

 • IMTEL KOMUNIKACIJE A.D.

  Bulevar Mihajla Pupina 165б, 11070 Novi Beograd

  Manojlović Predrag

  info@insimtel.com, pedja@insimtel.com

  064/823-6501, 064/823-6503

  Dušica Maksimović

  info@insimtel.com, dusica@insimtel.com

  064/823-6522

  Snežana Stojičić Jovanović

  info@insimtel.com, snezana@insimtel.com

  064/823-6534

  Tabela vrsta stanica

 • PSV Co.doo Beograd

  Lazara Avramovića 8, 11010 Beograd

  office@psv.rs

  slavko.damjanov@psv.rs

  maja.radojkovic@psv.rs

  011/398-68-17

  Maja Radojković

  Tabela vrsta stanica

 • Tehnički remontni zavod "Čačak"

  Dr Dragiše Mišovića бр.167, 32000 Čačak

  trzservis@mts.rs

  066-870-76-34

  Dejan Đaković

  Tabela vrsta stanica

 • APOLLO TELECOM d.o.o.

  Bulevar Mihajla Pupina br. 10е, 11070 Novi Beograd

  boban@at.rs, vesna@at.rs

  011/3110000, 064/311-66-00, 064/612-25-97

  Vesna Butrić

  Tabela vrsta stanica

Projektna dokumentacija

Upitnici sa listom indikatora

         

Godišnji izveštaji o parametrima kvaliteta

Na osnovu člana 8., odnosno člana 11. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija (”Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 73/11 i 03/14),  operatori su dužni da vrše proveru kvaliteta pružanja usluga i mreža kao i da rezultate tih merenja dostavljaju Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Agencija) na odgovarajućim obrascima.

S tim u vezi, u obavezi ste da postupite u skladu sa odredbama člana 8. i da dostavite Agenciji podatke u vidu Pravilnikom propisanih Izveštaja za elektronske komunikacione usluge koje ste registrovali u Agenciji (Prilog 1 Pravilnika), za 2022. godinu.

Takođe, ukoliko posedujete licence Agencije za javnu mobilnu komunikacionu mrežu, po članu 11. Pravilnika ste u obavezi da Agenciji dostavite vrednosti parametara kvaliteta u Izveštaju o parametrima kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže (Prilog 2 Pravilnika), za 2022. godinu, a takođe i vrednosti parametara za LTE mreže za 2022. godinu (u Napomeni obrasca PPK-21, odnosno PPK-2 ).

Odgovarajuće obrasce Izveštaja o parametrima kvaliteta možete preuzeti sa internet stranice Agencije, https://www.ratel.rs » ZA OPERATORE » UPUTSTVA I OBRASCI » GODIŠNjI IZVEŠTAJI O PARAMETRIMA KVALITETA

Popunjene Izveštaje dostavite Agenciji do 15. marta 2023. godine u elektronskoj formi (preporučujemo preko internet šaltera Agencije portal.ratel.rs referišući se na Vaš javni broj predmeta koji ste dobili u Zahtevu za dostavljanje podataka o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i mreža za 2022. godinu, ili na e-mail: kvalitet@ratel.rs), ili u pisanoj formi na adresu Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd.

Dostavljanje zatraženih podataka je zakonska obaveza za operatore prema čl.41 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br.44/10, 60/13-US i 62/14). Za nepoštovanje ove zakonske obaveze prema čl. 139. tačka 1. predviđena je novčana kazna od 250.000,00 do 500.000,00 dinara za prekršaj za pravno lice.

Napomene:

1.
 Vrednosti parametara treba da budu za period posmatranja od 01. oktobra do 31. decembra 2022., osim ako je drugačije navedeno u opisu parametra (za celu godinu);

2. Za parametre koji se dobijaju statistički potrebno je da se obavi anketa korisnika; na uzorku od minimalno 100 korisnika, osim ako je drugačije naznačeno u opisu parametra;

3. Podaci koji se prikazuju treba da budu za celu teritoriju na kojoj operator pruža usluge i/ili ima mrežu elektronskih komunikacija.Upitnici za operatore poštanskih usluga

Upitnike za operatore poštanskih usluga možete pronaći na linku: https://www.ratel.rs/sr/page/analiza-trzista-postanskih-usluga-i-obrasci

Tehničko uputstvo o postupanju prilikom izdavanja pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za VHF FM radio-difuzne stanice i korišćenje sistema radio podataka – RDS