Stupio na snagu Pravilnik o izmeni pravilnika o utvrđivanju plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

14.08.2020
Dana 13.avgusta 2020.godine stupio je na snagu Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije (Službeni glasnik RS", broj 105/20 od 05. avgusta 2020. godine).

Plan raspodele radio-frekvencija sadrži uslove za raspodelu radio-frekvencija iz namenjenih radio-frekvencijskih opsega, raspodelu radio-frekvencija po lokacijama ili oblastima za jednu ili više radio-komunikacijskih službi i delatnosti, kao i druge potrebne tehničke uslove za korišćenje radio-frekvencija.

Na osnovu člana 84. stav 3. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 - US, 62/14 i 95/18 - dr. zakon), na osnovu predloga koji je pripremio RATEL, Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija je doneo Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije.