Stupio na snagu Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije

09.07.2020

Dana 7. jula 2020. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju naknada  za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije ("Službeni glasnik RS", broj 92/20 od 29. juna 2020. godine).

Izmenama u Pravilniku utvrđuje se nova vrednost naknade za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija u slučaju statusne promene imaoca pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija, odnosno promene podataka o imaocu pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija koji se odnose na promenu imena, poslovnog imena, sedišta ili znaka identifikacije, za pojedinačnu dozvolu za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje po zahtevu podnetom Agenciji u elektronskoj formi, umesto 50%, na 10% od naknade utvrđene u članu 3. ovog Pravilnika.

Navedena izmena je još jedna pogodnost i podsticaj korisnicima radio-frekvencijskog spektra da zahteve za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija podnose u elektronskoj formi, putem INTERNET ŠALTERA .

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju naknada  za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije