Stupili na snagu Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole korišćenja spektra, obavljanja tehničkog pregleda i zaštite o

07.05.2013
U „Službenom glasniku RS“, broj 34/13, objavljen je Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije, koji je stupio na snagu 20. aprila 2013. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o visini naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije („Službeni glasnik RS“ broj 41/12) i Odluka o visini troškova ocenjivanja usaglašenosti od 8. juna 2012. godine. U „Službenom glasniku RS“, broj 35/13, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole korišćenja spektra, obavljanja tehničkog pregleda i zaštite od štetnih smetnji, koji je stupio na snagu 25. aprila 2013. godine.