Obaveštenje podnosiocima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija

27.10.2011
Saglasno članu 86. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/10), pravo na korišćenje radio-frekvencija stiče se na osnovu pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija koja se izdaje po zahtevu, kada je Planom namene određen takav način izdavanja pojedinačne dozvole u okviru određenog radiofrekvencijskog opsega.

Obaveštavamo podnosioce zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija da će Republička agencija za elektronske komunikacije o istima odlučivati, ako planirani rok za početak korišćenja radio-frekvencija naveden u zahtevu nije duži od devet (9) meseci od dana kada je zahtev podnet.

Sve zahteve za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija u kojima je rok za početak korišćenja radio-frekvencija duži od 9 meseci od dana podnošenja zahteva, Republička agencija za elektronske komunikacije će zaključkom odbaciti kao preuranjene.

Naknada za korišćenje radio-frekvencija po izdatoj pojedinačnoj dozvoli se obračunava i naplaćuje od datuma početka korišćenja radio-frekvencija, naznačenog u napomeni pojedinačne dozvole.