JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

19.05.2022
REGULATORNA AGENCIJA ZA  ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I  POŠTANSKE USLUGE

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 1. VIŠI SAVETNIK ZA FIKSNE I MOBILNE RADIO-KOMUNIKACIJE, Grupa za fiksne i mobilne radio-komunikacije, Služba za radio-komunikacije, Sektor za elektronske komunikacije (jedan izvršilac)

Opis poslova: obavlja vrlo složene studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga Grupe utvrđene čl. 9. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: izradu predloga opštih akata iz oblasti fiksnih i mobilnih radio-komunikacija; izradu predloga plana namene radiofrekvencijskih opsega, izradu predloga planova raspodele frekvencija za deo fiksnih i mobilne radio-komunikacije; planiranje korišćenja radio-frekvencija; učešće u sprovođenju postupka javnog nadmetanja za korišćenje radio-frekvencija; uređivanje načina korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja i evidentiranje radio-stanica u opsezima koji se koriste po režimu opšteg ovlašćenja; učestvovanje u pripremi analiza neophodnih za sprovođenje postupka koordinacije radio-frekvencija sa susednim i drugim državama saglasno međunarodnim sporazumima i međunarodnim planovima za rad fiksnih i mobilnih službi; praćenje i primenu propisa, preporuka, izveštaja i standarda iz oblasti fiksnih i mobilnih radio-komunikacija (ITU, CEPT, EBU, ETSI); izradu analiza o mogućnosti korišćenja radio-frekvencija u fiksnim i mobilnim radio-komunikacijama; analizu tehničkih dokumentacija; analizu zahteva za nove dodele frekvencija i izdavanje/oduzimanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; analizu kontrolno-mernih rezultata u cilju optimizacije planiranja radiofrekvencijskog spektra; analizu podataka o korišćenju radiofrekvencijskog spektra i pripremu odgovarajućih informacija i inicijativa; ažurno vođenje baza podataka iz delokruga Grupe; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti fiksnih i mobilnih radio-komunikacija; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; pružanje informacija zainteresovanim licima iz oblasti korišćenja radiofrekvencijskog spektra; obavljanje po potrebi neophodnih poslova iz delokruga Grupe na terenu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

 1. VIŠI SAVETNIK – KONTROLOR RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Kontrolno-merni centar „Beograd“, Služba za kontrolu, Sektor za elektronske komunikacije (jedan izvršilac)

Opis poslova: obavlja vrlo složene studijsko-analitičke, stručno-operativne i nadzorne poslove iz delokruga KMC utvrđene čl. 13. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: kontrolu radiofrekvencijskog spektra; učestvovanje u izradi predloga opštih akata iz oblasti kontrole korišćenja radiofrekvencijskog spektra; istraživanje smetnji u etru; proveru ispunjenosti uslova elektromagnetske kompatibilnosti; proveru emisionih parametara predajnika; verifikaciju propagacionih modela; proveru ostvarenih servisnih zona predajnika; analizu rezultata merenja; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti kontrole radiofrekvencijskog spektra; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

 1. VIŠI SAVETNIK ZA ANALIZU TRŽIŠTA I RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA, Služba za analizu tržišta i računovodstvo troškova, Sektor za analizu tržišta i ekonomske poslove (dva izvršioca)

Opis poslova: obavlja vrlo složene normativne, studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Službe utvrđene čl. 32. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: analizu tržišta; utvrđivanje obaveza operatora sa značajnom tržišnom snagom; analizu regulatornih izveštaja operatora sa značajnom tržišnom snagom; proveru opravdanosti regulisanih cena na osnovu metodologije troškovnog računovodstva; utvrđivanje cena operatora sa značajnom tržišnom snagom primenom drugih metodologija; praćenje i kontrolu cena usluga vezanih u pakete; izradu predloga pojedinačnih akata o određivanju cena regulisanih usluga operatora za značajnom tržišnom snagom; rad na reviziji regulatornih izveštaja; razvoj novih troškovnih modela; određivanje stope ponderisanih prosečnih troškova kapitala za potrebe formiranja cena regulisanih usluga operatora sa značajnom tržišnom snagom; praćenje regulisanih cena rominga; praćenje cena regulisanih usluga elektronskih komunikacija u zemlji i okruženju; obradu godišnjih i kvartalnih podataka o tržištu elektronskih komunikacija; obračun indeksa za praćenje stepena razvoja digitalnog društva; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti analize tržišta i računovodstva troškova; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

 1. VIŠI SAVETNIK ZA POŠTANSKU REGULATIVU, Služba za poštansku regulativu, Sektor za poštanske usluge (jedan izvršilac)

Opis poslova: obavlja vrlo složene normativne, studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Službe utvrđene čl. 37. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na:  učešće u izradi predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga rada Službe; utvrđivanje uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poštanskih usluga; izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poštanskih usluga; vođenje registra izdatih i oduzetih dozvola; analiza i davanje saglasnosti poštanskim operatorima na opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga; analiza i davanje saglasnosti poštanskim operatorima na cene ostalih poštanskih usluga; praćenje razvoja u oblasti poštanskih usluga; stručni nadzor nad radom poštanskih operatora; posredovanje u vansudskom rešavanju sporova između korisnika poštanskih usluga i poštanskih operatora; rešavanje sporova između poštanskih operatora; rad na godišnjim izveštajima; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti poštanskih usluga; saradnju sa poštanskim operatorima, stručnim telima i drugim relevantnim institucijama; učešće u radu stručnih radnih grupa i komisija; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:

Opšti uslov:

 • punoletan državljanin Republike Srbije.

Posebni uslovi:

 1. viši savetnik za fiksne i mobilne radio-komunikacije (za radno mesto pod rednim brojem 1.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo u okviru obrazovno-naučnog polja telekomunikacionog saobraćaja na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. viši savetnik - kontrolor radiofrekvencijskog spektra (za radno mesto pod rednim brojem 2.)
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo u okviru obrazovno-naučnog polja telekomunikacionog saobraćaja na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • položen vozački ispit „B“ kategorije;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. viši savetnik za analizu tržišta i računovodstvo troškova (za radno mesto pod rednim brojem 3.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke ili pravne nauke ili elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 •  položen državni stručni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou B1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. viši savetnik za poštansku regulativu (za radno mesto pod rednim brojem 4.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou B;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

 

Mesto rada - za radno mesto broj 1, 3. i 4. – Beograd, Palmotićeva br.2.

                     - za radno mesto broj 2. – Dobanovci, Prote Mateje 15.  

III Trajanje radnog odnosa - Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

 

IV Rok za podnošenje prijave - prijave se podnose do 03.6.2022. godine, na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd, PAK 106306

sa naznakom: “ZA KONKURS“

 

 

V Dokazi koji se prilažu:

 1. čitko popunjena i potpisana „PRIJAVA NA KONKURS“ koju su kandidati preuzeli sa adrese www.ratel.rs,
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diploma (uverenje) o stručnoj spremi odnosno nivou obrazovanja,
 5. dokazi o radnom iskustvu - isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
 6. dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starije od šest meseci),
 7. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu - Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen državni stručni ispit, biće obavezan na polaganje istog u roku definisanim za polaganje,
 8. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (vozačka dozvola) – za radno mesto pod rednim brojem 2.
 9. propratno/motivaciono pismo i biografija - CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i drugih uslova iz konkursa,
 10. dokaz o poznavanju rada na računaru u traženom nivou - sertifikat,
 11.   dokaz o znanju engleskog jezika u traženom nivou – diploma/uverenje/sertifikat.

*Ukoliko kandidat poseduje preporuke prethodnih poslodavaca, kopije sertifikata ili uverenja koja se odnose na posebna znanja i sposobnosti kandidata, odnosno druga dokumenta kojim može dokazati svoje kompetencije za radna mesta iz Konkursa, poželjno je da ih dostavi uz prijavu.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, dužni su da podnesu prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, sa naznakom uz koju prijavu su dostavili tražene dokaze.

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji (izuzev dokaza označenih u tač. 10) i 11) i označenih *), kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije www.ratel.rs, i svojim potpisom daje saglasnost za obradu ličnih podataka;

VII Podaci o licu koje daje obaveštenja o javnom konkursu:

Milica Okanović, e-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora

Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs i u dnevnom listu „Večernje novosti“.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine (stručna kvalifikovanost kandidata) proveravaju se uvidom u podatke iz prijave i neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa koji su ušli u uži izbor.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku su:

 

- za radno mesto pod rednim brojem 1: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama, Plana namene radio-frekvencijskih opsega, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao polazeći od uslova iz oglasa iz sistematizacije radnog mesta, a naročito provera poznavanja uslova za planiranje radio-frekvencija iz oblasti fiksnih (radio-frekvencijski opsezi ispod 1 GHz) i mobilnih radio-komunikacija, kao i postupka koordinacije radio-frekvencija sa susednim i drugim zemljama za predmetne radio-frekvencijske opsege. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnost za rad u timu, veštinu komunikacije.

 

- za radno mesto pod rednim brojem 2: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilnika o načinu kontrole radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata, a naročito provera poznavanja karakteristika radio-frekvencijskih emisija i odgovarajuće opreme za merenje istih; odnos prema poslu i kvalitetu rada; sposobnost za rad u timu; veština komunikacije.

- za radno mesto pod rednim brojem 3: poznavanje nacionalnog i EU regulatornog okvira u oblasti elektronskih komunikacija; poznavanje mrežne infrastrukture i usluga koje se pružaju na tržištu elektronskih komunikacija; poznavanje propisa kojima se uređuje upravni postupak i drugi pravni akti koje nalaze svoju primenu u obavljanju poslova radnog mesta, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije.

- za radno mesto pod rednim brojem 4: poznavanje Zakona o poštanskim uslugama, Zakona o zaštiti potrošača i uloge RATEL na tržištu poštanskih usluga, kao i stanja i trendova na tržištu poštanskih usluga u Republici Srbiji; poznavanje regulatornog okvira međunarodnih organizacija koje se bave regulisanjem poštanskog tržišta na svetskom i evropskom nivou (UPU, CERP, ERGP); poznavanje propisa kojima se uređuje upravni postupak i drugih pravnih akata koji nalaze svoju primenu u obavljanju poslova radnog mesta; kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije.

U uži izbor ulazi kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove predviđene za radno mesto na koje je aplicirao i čija je prijava blagovremena i potpuna.

Sa kandidatima koji ne dostave dokaz o traženom nivou znanja na računaru, odnosno o znanju engleskog jezika, obaviće se provera znanja kroz praktičan rad, odnosno kroz intervju ili test. Samo kandidati koji budu ocenjeni ocenom „zadovoljava“ mogu biti pozvani na razgovor i učestvovati u daljem izbornom postupku.

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje su ušli u uži izbor, obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2, o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.

 

IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Obaveštenje  o  obradi  ličnih  podataka  -  Saglasnost  za  obradu  ličnih  podataka

PRIJAVA NA KONKURS - obrazac