Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

16.11.2020
REGULATORNA AGENCIJA ZA
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I
POŠTANSKE USLUGE

 

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

 1. DIREKTOR SEKTORA ZA POŠTANSKE USLUGE, Sektor za poštanske usluge (jedan izvršilac);

Opis poslova: organizuje i rukovodi radom Sektora; obavlja najsloženije normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Sektora utvrđene čl. 38. i 60. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Agencije.

U Sektoru za poštanske usluge obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu predloga opštih i pojedinačnih akata u oblasti poštanskih usluga iz nadležnosti Agencije; izradu analiza i izveštaja u oblasti poštanskih usluga iz nadležnosti Agencije; izradu analiza u vezi sa utvrđivanjem limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge; analizu primene metodologije formiranja cena za univerzalnu poštansku uslugu i propisa koji iz nje proizlaze; analiza izveštaja o poslovanju poštanskih operatora; utvrđivanje uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poštanskih usluga poštanskim operatorima i vođenje registra izdatih i oduzetih dozvola; uređivanje prava i obaveza poštanskih operatora i korisnika; kontrolu kvaliteta obavljanja poštanskih usluga; utvrđivanje predloga mera u cilju unapređenja konkurencije na tržištu poštanskih usluga; stručni nadzor nad radom poštanskih operatora; rad na usaglašavanju propisa iz oblasti poštanskih usluga sa propisima Evropske unije; posredovanje u vansudskom rešavanju sporova između korisnika poštanskih usluga i poštanskih operatora; saradnju sa inspekcijskim organom nadležnim za oblast poštanskih usluga; saradnju sa nadležnim regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa u oblasti poštanskih usluga iz nadležnosti Agencije; saradnju sa državnim i međunarodnim organima i organizacijama, operatorima, stručnim telima i drugim relevantnim institucijama u oblasti poštanskih usluga, studijskih grupa UPU i radnih grupa i projektnih timova SERP-a i ERGP-a; učešće u pripremi godišnjeg izveštaja o radu Agencije u oblasti poštanskih usluga; učešće u radu stručnih radnih grupa i komisija; učešće u izradi plana nabavki i postupcima nabavki; rad pisarnice i arhive; kao i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 1. GLAVNI SAVETNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE, Služba za računovodstvo i finansije, Sektor za analizu tržišta i ekonomske poslove (jedan izvršilac);

Opis poslova: obavlja najsloženije studijsko–analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Službe utvrđene čl. 36. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: izradu predloga opštih akata iz ekonomsko - finansijske oblasti; planiranje, razvoj i unapređenje metoda i procedura iz oblasti finansijskih i računovodstvenih poslova; pripremu i izradu predloga finansijskih planova; razvoj i unapređenje procedura za finansijsko upravljanje i kontrolu; pružanje stručnih mišljenja po pitanjima iz delokruga rada Službe; praćenje pravnih propisa i preporuka; praćenje finansijskih aspekata realizacije ugovora; praćenje stanja, sprovođenje stručnih analiza, ispitivanje informacija i predlaganje mera za unapređenje finansijskih i računovodstvenih pitanja iz delokruga rada Službe; kontrola evidencije ulaznih faktura; provera finansijske osnovanosti ulaznih faktura u zaključenim ugovorima i preduzimanje mera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; kontrola predloga pojedinačnih akata neophodnih za evidentiranje i realizaciju plaćanja; praćenje i kontrolu izvršenja svih ugovorenih obaveza sa dobavljačima; pripremanje finansijskih izveštaja, pregleda i analiza, kao i statističkih i ostalih izveštaja iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja; kontrolu namenskog korišćenja i ekonomičnost sredstava prilikom sklapanja ugovora; saradnju sa državnim organima i organizacijama i drugim relevantnim institucijama; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 1. VIŠI SAVETNIK-KONTROLOR RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Kontrolno-merni centar Beograd, Služba za kontrolu, Sektor za elektronske komunikacije (jedan izvršilac);

Opis poslova: obavlja veoma složene studijsko-analitičke, stručno-operativne i nadzorne poslove iz delokruga Grupe utvrđene čl. 13. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: kontrolu radio-frekvencijskog spektra; izradu predloga opštih akata iz oblasti kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra; istraživanje smetnji u etru; proveru ispunjenosti uslova elektromagnetske kompatibilnosti; proveru emisionih parametara predajnika; verifikaciju propagacionih modela; proveru ostvarenih servisnih zona predajnika; definisanje i kreiranje automatizovanih mernih procedura; specificiranje merne i prateće opreme; analizu rezultata merenja; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti kontrole radio-frekvencijskog spektra; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 1. VIŠI SAVETNIK - ADMINISTRATOR SISTEMA ZA MONITORING RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Kontrolno-merni centar Beograd, Služba za kontrolu, Sektor za elektronske komunikacije (jedan izvršilac);

Opis poslova: obavlja veoma složene studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz delokruga Grupe utvrđene čl. 13. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: unapređenje informacionog sistema i softverskih rešenja koji se koriste u Službi za kontrolu; uvođenje, održavanje i prilagođavanje sistemskog softvera i specijalnih softverskih paketa sopstvenim aplikacijama; instaliranje i uvođenje u eksploataciju softverskih paketa za rad sa mernom opremom različitih proizvođača; formiranje i održavanje računarske mreže za povezivanje merne opreme u kontrolno-mernim centrima i na lokacijama daljinski upravljanih stanica; definisanje i kreiranje automatizovanih mernih procedura; analizu mernih rezultata i kreiranje odgovarajućih izveštaja; administriranje baze mernih rezultata i tehničkih pregleda radio-stanica; kontrolu obavljanja tehničkih pregleda radio-stanica od strane angažovanih lica; pripremu radnih procedura, testiranja i uvođenja u rad softverskih aplikacija; izradu uputstava za korišćenje programa; rad u stručnim radnim grupama i komisijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 1. SAVETNIK ZA IZGRADNjU, ODRŽAVANjE I OPŠTE POSLOVE, Služba za ljudske resurse, nabavke i opšte poslove, Sektor za pravne i opšte poslove (jedan izvršilac);

Opis poslova: obavlja složene studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Grupe utvrđene čl. 31. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: učešće u pronalaženju lokacija, projektovanje objekata, pribavljanje dozvola i saglasnosti nadležnih organa, izgradnju objekata i instalaciju opreme za razvoj i modernizaciju integralnog sistema za kontrolu radio-frekvencijskog spektra; izradu plana redovnog održavanja poslovnog prostora, objekata, uređaja i opreme za kontrolu radio-frekvencijskog spektra; realizaciju planiranih poslova održavanja; sagledavanje potreba Agencije za vanrednim i hitnim poslovima održavanja; praćenje utroška materijala za potrebe održavanja; korišćenje i održavanje voznog parka Agencije; organizovanje rada magacina, održavanja higijene poslovnog prostora, obezbeđenja objekata, fotokopiranja i pružanja usluga kafe kuhinje; poslove koji proizlaze iz propisa kojima se uređuju oblasti protivpožarne zaštite, javne svojine i upravljanja otpadom; praćenje propisa i preporuka iz delokruga rada Grupe; saradnju sa državnim organima i organizacijama i drugim relevantnim institucijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:

Opšti uslov:

 • punoletan državljanin Republike Srbije.


Posebni uslovi:

 1. direktor Sektora za poštanske usluge (za radno mesto pod rednim brojem 1.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti iz delokruga rada Agencije;
 • položen državni stručni ili pravosudni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. glavni savetnik za računovodstvo i finansije (za radno mesto pod rednim brojem 2.)
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci;
 • položen stručni ispit – ovlašćeni računovođa;
 • znanje engleskog jezika – na nivou A1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. viši savetnik-kontrolor radiofrekvencijskog spektra (za radno mesto pod rednim brojem 3.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • položen vozački ispit „B“ kategorije;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. viši savetnik - administrator sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra (za radno mesto pod rednim brojem 4.):
 • Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili iz oblasti računarskih nauka ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • znanje engleskog jezika – na nivou B1;
 • stručno znanje rada na računaru (Misrosoft SQL Servera, Microsoft.NET platforme, Visual Basic for Applications (VBA)).
 1. savetnik za izgradnju, održavanje i opšte poslove (za radno mesto pod rednim brojem 5.):
 • Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
 • poželjna osposobljenost za rad na visini;
 • znanje engleskog jezika – na nivou A1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).


II
 Mesto rada - za radno mesto broj 1,2. i 5.Beograd, Palmotićeva br.2.

                             za radno mesto broj 3. i 4. – Dobanovci, Prote Mateje 15

III Trajanje radnog odnosa - Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

IV Rok za podnošenje prijave - prijave se podnose do 01.12.2020. godine, na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd, PAK 106306
sa naznakom: “ZA KONKURS“

V Dokazi koji se prilažu:

 1. čitko popunjena i potpisana „PRIJAVA NA KONKURS“ koju su kandidati preuzeli sa adrese www.ratel.rs,
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diploma (uverenje) o stručnoj spremi odnosno nivou obrazovanja,
 5. dokazi o radnom iskustvu - isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
 6. dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starije od šest meseci),
 7. uverenje o položenom odgovarajućem stručnom ispitu (za radna mesta br. 1, 2. i 3) - Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen odgovarajući stručni ispit, biće obavezan na polaganje istog u roku definisanim za polaganje,
 8. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (vozačka dozvola) - za radno mesto broj 3.,
 9. propratno/motivaciono pismo i biografija - CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i drugih uslova iz konkursa,
 10. dokaz o poznavanju rada na računaru u traženom nivou - sertifikat,
 11. dokaz o znanju engleskog jezika u traženom nivou – diploma/uverenje/sertifikat.

*Ukoliko kandidat poseduje preporuke profesora, mentora, prethodnih poslodavaca, kopije sertifikata ili uverenja koja se odnose na posebna znanja i sposobnosti kandidata, odnosno druga dokumenta kojim može dokazati svoje kompetencije za radna mesta iz Konkursa, poželjno je da ih dostavi uz prijavu.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, dužni su da podnesu prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, sa naznakom uz koju prijavu su dostavili tražene dokaze.

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji (izuzev dokaza označenih u tač. 10) i 11) i označnih *), kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji ne poseduju ili ne dostave traženi dokaz o znanju engleskog jezika, odnosno o poznavanju rada na računaru, obaviće se provera znanja kroz intervju ili test.

VI Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije www.ratel.rs, i svojim potpisom daje saglasnost za obradu ličnih podataka;

VII Podaci o licu koje daje obaveštenja o javnom konkursu:

Milica Čelebić, e-mail: konkurs@ratel.rs,

VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora

Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs i u dnevnom listu „Večernje novosti“.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine (stručna kvalifikovanost kandidata) proveravaju se uvidom u podatke iz prijave i neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa koji su ušli u uži izbor.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku su:

- za radno mesto pod rednim brojem 1: poznavanje Zakona o poštanskim uslugama, Zakona o elektronskim komunikacijama; Zakona o zaštiti potrošača i uloge RATEL na tržištu poštanskih usluga, kao i stanja i trendova na tržištu poštanskih usluga u Republici Srbiji; poznavanje regulatornog okvira međunarodnih organizacija koje se bave regulisanjem poštanskog tržišta na svetskom i evropskom nivou (UPU, CERP, ERGP); poznavanje propisa kojima se uređuje upravni postupak i drugih pravnih akata koji nalaze svoju primenu u obavljanju poslova radnog mesta; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata, uključujući i rukovodeće radno iskustvo; odnos prema poslu i kvalitetu rada; sposobnosti za rad u timu; veština komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja, kao i organizacione sposobnosti i veštine kandidata.

- za radno mesto pod rednim brojem 2: poznavanje Zakona o računovodstvu i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast; poznavanje Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata; odnos prema poslu i kvalitetu rada; sposobnosti za rad u timu; veština komunikacije.

- za radno mesto pod rednim brojem 3: Poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama  i Pravilnika o načinu kontrole radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata, a naročito provera poznavanja karakteristika radio-frekvencijskih emisija i odgovarajuće opreme za merenje istih; odnos prema poslu i kvalitetu rada; sposobnost za rad u timu; veština komunikacije.

- za radno mesto pod rednim brojem 4: poznavanje Misrosoft SQL Servera, Microsoft.NET platforme, poznavanje Visual Basic for Applications (VBA), razvoj web aplikacija; poznavanje karakteristika radiofrekvencijskih emisija, poznavanje rada sa opremom za merenje istih;  provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata; odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu; veština komunikacije.

- za radno mesto pod rednim brojem 5: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama, propisa koji uređuju oblast izgradnje telekomunikacionih objekata i Zakona o obligacionim odnosima, provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata, odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veština komunikacije.

U uži izbor ulazi kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove predviđene za radno mesto na koje je aplicirao i čija je prijava blagovremena i potpuna.

Sa kandidatima koji ne dostave dokaz o traženom nivou znanja na računaru, odnosno o znanju engleskog jezika, obaviće se provera znanja kroz praktičan rad, odnosno kroz intervju ili test. Samo kandidati koji budu ocenjeni ocenom „zadovoljava“ mogu biti pozvani na razgovor i učestvovati u daljem izbornom postupku.

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje su ušli u uži izbor, obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2, o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.

IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

PRIJAVA NA KONKURS - Obrazac
Obaveštenje o obradi ličnih podataka - saglasnost za obradu ličnih podataka