Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o vrsti, formi i načinu dostavljanja statističkih podataka o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja

30.12.2019

Javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o vrsti, formi i načinu dostavljanja  statističkih podataka o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja

 

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o vrsti, formi i načinu dostavljanja  statističkih podataka o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).


Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

g-đa Maja Lakušić
Telefon: 011/2026-808
E-mail: maja.lakusic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

30. decembar 2019.

Objavljivanje Nacrta pravilnika o vrsti, formi i načinu dostavljanja  statističkih podataka o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja.

03. januar 2020.

Početak javnih konsultacija.

17. januar 2020.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt pravilnika o vrsti, formi i načinu dostavljanja  statističkih podataka o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja