Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

24.12.2019

REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

r a s p i s u j e 
JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
NA NEODREĐENO VREME


 1. ŠEF ODSEKA ZA UPRAVLjANjE NAKNADAMA, Odsek za upravljanje naknadama, Sektor za analizu tržišta i ekonomske poslove (jedan izvršilac);

Opis poslova: organizuje i rukovodi radom Odseka; obavlja najsloženije normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Odseka utvrđene čl. 37. i 61. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: upravljanje prihodima Agencije: obračun svih vrsta godišnjih naknada koje su u nadležnosti Agencije; ispostavljanje obaveštenja o visini naknada koje naplaćuje Agencija; obradu prigovora i izradu predloga pojedinačnih akata iz delokruga rada Odseka; kontrolu naplate naknada u rokovima utvrđenim rešenjima; izradu opomena za nenaplaćene naknade utvrđene rešenjima; učešće u sprovođenju postupaka sudske naplate po proceduri za prinudnu naplatu i saradnja sa nadležnom službom Agencije u pokretanju izvršnih postupaka; izradu redovnih izveštaja i predloga mera u vezi sa realizacijom naplate utvrđenih naknada; izradu predloga opštih akata iz delokruga rada Odseka; saradnju sa državnim organima i organizacijama i drugim relevantnim institucijama; učešće u radu stručnih radnih grupa i komisija; učešće u izradi plana nabavki i postupcima nabavki, kao i druge poslove iz delokruga rada Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 1. GLAVNI SAVETNIK ZA POŠTANSKU REGULATIVU, Služba za poštansku regulativu, Sektor za poštanske usluge (jedan izvršilac);

Opis posla: obavlja najsloženije studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Službe utvrđene čl. 40. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: izradu predloga opštih uslova za obavljanje poštanskih usluga; izradu standarda kvaliteta usluga i praćenje njihove primene; izradu predloga pojedinačnih akata u oblasti poštanskih usluga; definisanje načina i uslova pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora; izradu predloga opštih akata u vezi sa obavljanjem univerzalne poštanske usluge; izradu predloga  tarifnih  stavova za univerzalnu poštansku uslugu; izradu analiza i predloga akta o utvrđivanju limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge; izradu analiza neophodnih za utvrđivanje predloga za ukidanje rezervisane poštanske usluge; utvrđivanje vremena trajanja ekskluzivnog obavljanja univerzalne poštanske usluge; utvrđivanje uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poštanskih usluga; izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poštanskih usluga; vođenje registra izdatih i oduzetih dozvola; davanje saglasnosti poštanskim operatorima na posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga; praćenje razvoja u oblasti poštanskih usluga; stručni nadzor nad radom poštanskih operatora; posredovanje u vansudskom rešavanju sporova između korisnika poštanskih usluga i poštanskih operatora; rešavanje sporova između poštanskih operatora; rad na godišnjim izveštajima; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti poštanskih usluga; saradnju sa poštanskim operatorima, stručnim telima i drugim relevantnim institucijama; učešće u radu stručnih radnih grupa i komisija; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 1. VIŠI SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI, PODATAKA O LIČNOSTI I PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA, Kabinet (jedan izvršilac);

 Opis poslova: Obavlja veoma složene studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga rada Kabineta utvrđene čl. 47. i 65. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: poslove koji proizlaze iz zakonskih propisa kojima se uređuje oblast slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti; kontrolu zaštite podataka o ličnosti i privatnosti u oblasti elektronskih komunikacija; saradnju sa organima i organizacijama nadležnim za oblast zaštite podataka o ličnosti; dostavljanje podataka i informacija za koje javnost ima pravo da zna u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja; analizu i obradu predmeta koji se odnose na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja, zaštitu podataka o ličnosti i izradu politika privatnosti u skladu sa specifičnim potrebama Agencije; saradnju sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije; saradnju sa Zaštitnikom građana, po podnetim pritužbama na rad Agencije; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:

Opšti uslov:

 • punoletan državljanin Republike Srbije.

Posebni uslovi:

 1. šef odseka za upravljanje naknadama (za radno mesto pod rednim brojem 1.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. glavni savetnik za poštansku regulativu (za radno mesto pod rednim brojem 2.)
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje četiri godine radnog iskustva u oblasti poštanskih usluga;
 • položen državni stručni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. viši savetnik za zaštitu privatnosti, podataka o ličnosti i pristup informacijama od javnog značaja (za radno mesto pod rednim brojem 3.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ili pravosudni ispit;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

 

II  Mesto rada Beograd, Palmotićeva br.2.

III Trajanje radnog odnosa - Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

 

IV Rok za podnošenje prijave - prijave se podnose do 08.01.2020. godine, na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd, PAK 106306
sa naznakom: “ZA KONKURS“

 

V Dokazi koji se prilažu:

 1. čitko popunjena i potpisana „PRIJAVA NA KONKURS“ koju su kandidati preuzeli sa adrese www.ratel.rs,
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diploma (uverenje) o stručnoj spremi odnosno nivou obrazovanja,
 5. dokazi o radnom iskustvu - isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (fotokopija radne knjižice overena od strane poslodavca odnosno nadležnog organa i potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
 6. dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starije od šest meseci),
 7. uverenje o položenom odgovarajućem stručnom ispitu,

Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen odgovarajući stručni ispit, biće obavezan na polaganje istog u roku definisanim za polaganje,

 1. propratno/motivaciono pismo i biografija - CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i drugih uslova iz konkursa,
 2. dokaz o poznavanju rada na računaru u traženom nivou - ECDL sertifikat (osnovni nivo),
 3. dokaz o znanju engleskog jezika u traženom novou –diploma/uverenje/sertifikat (B1).

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, dužni su da podnesu prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, sa naznakom uz koju prijavu su dostavili tražene dokaze.


VI
Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije, i svojim potpisom daje saglasnost za obradu ličnih podataka;

VII Podaci o licu koje daje obaveštenja o javnom konkursu:

Milica Čelebić, tel. 011/2026-822, e-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora

Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs i u dnevnom listu „Večernje novosti“.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine (stručna kvalifikovanost kandidata) proveravaju se uvidom u podatke iz prijave i neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa koji su ušli u uži izbor.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku su:

 

- za radno mesto pod rednim brojem 1.: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama; poznavanje nacionalnog i EU regulatornog okvira u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga; poznavanje mrežne infrastrukture i usluga koje se pružaju na tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga; poznavanje propisa kojima se uređuje upravni postupak i drugih pravnih akata koji nalaze svoju primenu u obavljanju poslova radnog mesta, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije;

 

- za radno mesto pod rednim brojem 2: poznavanje Zakona o poštanskim uslugama, Zakona o zaštiti potrošača i uloge RATEL na tržištu poštanskih usluga, kao i stanja i trendova na tržištu poštanskih usluga u Republici Srbiji; poznavanje regulatornog okvira međunarodnih organizacija koje se bave regulisanjem poštanskog tržišta na svetskom i evropskom nivou (UPU, CERP, ERGP); poznavanje propisa kojima se uređuje upravni postupak i drugih pravnih akata koji nalaze svoju primenu u obavljanju poslova radnog mesta; kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije;

 

- za radno mesto pod rednim brojem 3: poznavanje propisa kojima se uređuje oblast slobodnog pristupa iformacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti, zaštita poslovne tajne, Zakona o opštem upravnom postupku i drugih pravnih akata koje nalaze svoju primenu u obavljanju poslova radnog mesta, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije.

 

U uži izbor ulazi kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove predviđene za radno mesto na koje je aplicirao i čija je prijava blagovremena i potpuna.

Sa kandidatima koji ne dostave dokaz o traženom nivou znanja na računaru, odnosno o znanju engleskog jezika, obaviće se provera znanja kroz praktičan rad, odnosno kroz intervju ili test. Samo kandidati koji budu ocenjeni ocenom „zadovoljava“ mogu biti pozvani na razgovor i učestvovati u daljem izbornom postupku.

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje su ušli u uži izbor, obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2, o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.

 

IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Prijava na konkurs - OBRAZAC

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - Saglasnost za obradu ličnih podataka