Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama Plana raspodele radio-frekvencija za GSM/DCS 1800 radio-sistem

24.09.2013
U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ broj 44/20), Republička agencija za elektronske komunikacije poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o izmenama i dopunama plana raspodele radio-frekvencija za GSM/DCS 1800 radio-sistem.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:
Pošta: Republička agencija za elektronske komunikacije
Višnjićeva 8
11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:
Dragan Lukić
Telefon: 011 3240 258
E-mail: dragan.lukic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

24. septembar 2013.
Objavljivanje nacrta Pravilnika o izmenama i dopunama plana raspodele radio-frekvencija za GSM/DCS 1800 radio-sistem na sajtu Agencije.

25. septembar 2013.
Početak javnih konsultacija.

8. oktobar 2013.
Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama Plana raspodele radio-frekvencija za GSM/DCS 1800 radio-sistem

Preuzmite PDF dokument