Obaveštenje o terminima za izradu tehničke dokumentacije i izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija za radio-stanice za emitere kojima se po odlukama RRA izdaju dozvole za emitovanje televizijskog programa za lokalna područja i telev

25.09.2013
Obaveštavamo vas da će RATEL, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 44/10 i 60/13-US ) i Protokolom o saradnji RRA i RATEL, a posle dobijenih odluka o dodeli frekvencija za radio-stanice (dopis RRA, broj 03-208/12/13-43, 03-2190/13/13 od 23.09.2013. godine, primljen u RATEL 24.09.2013. godine, a koji se odnosi na dodele: L50, L152, Bgr 2, Bgr 14, B 6 i R 16) slediti sledeću proceduru:

Podnosilac prijave kome je odlukama RRA dodeljena lokacija/frekvencija je dužan da u roku od 30 dana (do 28.10.2013. godine), dostavi RATEL-u kompletnu tehničku i drugu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 8/11).

Pomenuti Pravilnik se nalazi na Internet stranici Agencije, kao i obrasci zahteva za izdavanje pojedinačnih dozvola.

RATEL, na osnovu odluka iz stava 1 i zahteva RRA, u skladu sa članom 100. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama i članom 39. stav 6. Zakona o radio-difuziji, izdaje dozvolu za jednu ili više radio-stanica, koja je sastavni deo dozvole za emitovanje programa, ukoliko je zahtev u skladu sa Planom raspodele radio-frekvencija i ako su ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom o elektronskim komunikacijama i propisima koji uređuju ovu oblast.

Ukoliko u toku provere tehničke dokumentacije, RATEL ustanovi da nisu ispunjeni propisani uslovi, obavestiće podnosioca.

U slučaju da nedostaci nisu otklonjeni ili nisu otklonjeni u datom roku, zahtev se odbija i o tome obaveštava RRA.

RATEL će izdate pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija (za radio-difuzne stanice) dostaviti RRA.

Termini za izradu tehničke dokumentacije koja se odnosi na radio-stanice višekanalnih terestričkih i satelitskih radio-veza koje služe za prenos modulacionog signala od studija do predajnika, kao i za izdavanje dozvola za iste, isti su kao i termini za radio-difuzne stanice.

RATEL će pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za ove radio-stanice dostaviti korisniku.