JAVNE KONSULTACIJE O Nacrtu izmena Plana numeracije

11.10.2021
U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje Nacrtu izmena Plana numeracije
 
Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.
Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,
Faks: 011 3242 673
Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:
Milosav Grubović, milosav.grubovic@ratel.rs, broj telefona:  011/2026 896
Raspored aktivnosti
Početak javnih konsultacija:
12. oktobar 2021. godine
Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.
Rok ističe 2. novembra 2021. godine.
Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.