JAVNE KONSULTACIJE O Nacrtu Pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

11.10.2021

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje Nacrtu Pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

 

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Milosav Grubović, milosav.grubovic@ratel.rs, broj telefona:  011/2026 896

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija:

12. oktobar 2021. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15  dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 27. oktobra 2021. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.

 

Nacrt Pravilnika o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža