JAVNE KONSULTACIJE O METODOLOGIJI ZA SPROVOĐENjE „MARGIN SQUEEZE“ TESTA KOD UTVRĐIVANjA CENA USLUGA ILI PAKETA USLUGA

04.04.2024

U skladu sa čl. 36. i 37. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 35/23), Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Regulator) poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu metodologije za sprovođenje „margin squeeze“ testa kod utvrđivanja cena usluga ili paketa usluga.

 

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

 

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, Beograd

E-mail: ratel@ratel.rs

 

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Mirko Brborić, mirko.brboric@ratel.rs, broj telefona: 011 2026 976

 

Raspored aktivnosti:

Početak javnih konsultacija

5. april 2024. godine.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 45 dana od dana početka javnih konsultacija.
Rok ističe 20. maja 2024. godine. 

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Regulatora.
Metodologija za sprovođenje „MARGIN SQUEEZE“ testa kod utvrđivanja cena usluga ili paketa usluga