Benčmark merenja RATELa i operatora

18.09.2023

Jedna od zakonskih obaveza RATEL-a je da se stara da obezbedi visok nivo zaštite korisnika, u skladu sa utvrđenim ciljevima. Tako se posebno vodi računa o davanju jasnih obaveštenja u pogledu objavljivanja uslova korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga i pružanja uporedivih obaveštenja krajnjim korisnicima od strane operatora.

RATEL podstiče dodatne investicije i dalji razvoj telekomunikacionog tržišta kroz zaštitu konkurentnosti u pružanju usluga u mobilnih komunikacionim mrežama, te na pouzdan i nepristrasan način informiše korisnike o kvalitetu mobilnih usluga u Srbiji. RATEL od 2017. godine sprovodi sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima mobilnih komunikacionih mreža (benčmark), a ove godine započinje realizaciju sedme  nacionalne benčmark kampanje.

Ukoliko uporedimo merenja i analizu parametara kvaliteta usluga u mobilnim mrežama koja sprovode RATEL i operatori, razlike su vrlo jasne, vidljive i precizne:

-RATEL finansira merenja i obezbeđuje nezavisnost benčmarka mobilnih mreža u Srbiji,

-RATEL sprovodi benčmark po standardizovanoj metodologiji i bodovanju u skladu sa ETSI TR 103559, Annex A,

- RATEL sveobuhvatno testira usluge: usluge prenosa govora i podataka (Voice i Data) u mobilnim mrežama, kao i radio parametre mreža za celu teritoriju Republike Srbije, za obuhvat stanovništva ne manji od 50%

-RATEL merenja obavlja na svim državnim putevima Ia i Ib reda, uključujući puteve do turističkih i banjskih kompleksa, a naročito u delovima Srbije koji su slabije  razvijeni.

S druge strane  kompanije, u ovom slučaju operatori,  sprovode benčmark testiranja po sopstvenoj metodologiji merenja i bodovanja, koja nije standardizovana, pa samim tim rezultati različitih kampanja nisu uporedivi. To su uglavnom  kampanje po metodologiji „crowdsource“ koja se zasniva po principu uzorkovanja, analiziraju samo neke od parametara usluga prenosa podataka i uglavnom nema radio parametara. Uzorkovanje nije bliže pojašnjeno, a pretpostavka je da se obavlja u gradskim sredinama gde je najveća koncentracija korisnika koji su platežno sposobni, jer po prirodi stvari operatori nemaju ekonomski interes da pružaju uslugu u nerazvijenim krajevima, pa samim tim benčmark merenja ne sprovode u takvim područjima, što stvara pogrešnu sliku o zastupljenosti i raspoloživosti njihovih usluga po teritoriji Srbije u celosti.

RATEL i ove godine sprovodi benčmark mobilnih mreža u Srbiji, pa je ovo prilika da operatori mobilnih komunikacionih mreža u Srbiji, pod unapred poznatim, fer i transparentnim uslovima, ponovo pokažu dostupnost, raspoloživost i kvalitet usluga u svojim mrežama, a korisnici će moći da se upoznaju sa uporedivim rezultatima.