Saveti korisnicima poštanskih usluga

Odgovornost za pravilno rukovanje i uručenje poštanskih pošiljaka snose i korisnici poštanskih usluga, kako pošiljaoci, tako i primaoci.

    Pravilno adresovanje

Pravilnim adresovanjem poštanske pošiljke obezbeđuje se brže i sigurnije uručenje primaocu. Poštanska pošiljka može imati samo jednu adresu pošiljaoca i jednu adresu primaoca.  Adresa pošiljaoca je obavezna na svim poštanskim pošiljkama, osim na neregistrovanim pošiljkama ili ukoliko je na omotu označeno „za konkurs”, „licitaciju” i sl. 

Podaci koje je pošiljalac pri adresovanju pošiljke navodi, moraju biti jedan ispod drugog, sledećim redom:

 • ime i prezime ili naziv primaoca
 • ulica i broj, podbroj, broj stana, ili broj poštanskog pregratka, ili broj i naziv vojne pošte ili oznaka "post restant"
 • naziv naseljenog mesta (odredišta)
 • poštanski broj i naziv odredišne, odnosno dostavne pošte
 • poštanski adresni kod (PAK) - za unutrašnji poštanski saobraćaj, osim za pošiljke koje su adresovane na "post restant", poštanski pregradak ili vojnu poštu
 • naziv ili skraćenica države - u međunarodnom poštanskom saobraćaju (uvek se piše latinicom)
Za pošiljke koje glase za primaoca koji je podstanar, u adresi, pored imena i prezimena primaoca, ispisuje se i ime i prezime stanodavca, uz obaveznu naznaku "za" ili "kod".

Pakovanje pošiljki

Pošiljalac je odgovoran za pravilno pakovanje poštanske pošiljke na način kojim se štiti sadržina te pošiljke, druge pošiljke, zaposleni koji rukuju pošiljkom, kao i oprema i sredstva koja se koriste pri rukovanju sa pošiljkom.

Pošiljalac je odgovoran za unutrašnje i spoljašnje pakovanje poštanskih pošiljaka.

Korisnici poštanskih usluga imaju pravo i obavezu da odaberu onu vrstu poštanske usluge koja odgovara prirodi, sadržini, značaju, odnosno stvarnoj vrednosti poštanske pošiljke.

Zabranjen sadržaj

Zabranjeno je slanje poštanskih pošiljaka koje sadrže:

 • opasne i štetne materije, kao i predmete koji mogu ugroziti zdravlje i život ljudi i oštetiti druge poštanske pošiljke, osim materija u vezi sa kojima je postupanje uređeno posebnim zakonom, međunarodnom konvencijom i drugim međunarodnim aktima;
 • narkotike i psihotropne supstance, osim kada su pošiljalac i primalac ovlašćeni za njihov promet odnosno za njihovu upotrebu;
 • materijale pornografskog ili erotskog karaktera koji prikazuju seksualnu eksploataciju dece (dečiju pornografiju), odnosno seksualne radnje ljudi koje se odnose na životinje i nekrofiliju;
 • proizvode ili supstance koje mogu oštetiti druge poštanske pošiljke ili poštansku opremu zbog svoje prirode ili ambalaže, odnosno pakovanja;
 • novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama;
 • žive životinje, osim životinja čiji je prijem i slanje uređen opštim uslovima operatora za obavljanje poštanskih usluga;
 • predmete čiji je uvoz zabranjen u državi u koju se šalje;
 • druge materije, odnosno predmete čije slanje je zabranjeno drugim propisima.
Kućni sandučići

Kućni sandučić je sandučić koji se koristi za uručenje neregistrovanih pismonosnih poštanskih pošiljaka

Investitori, odnosno vlasnici stambenih zgrada i poslovnih objekata dužni su da, na ulazu u stambenu zgradu, poslovni objekat, dvorište ili na drugom odgovarajućem mestu postave kućne sandučiće i osiguraju pristup kućnim sandučićima. Održavanje kućnih sandučića je obaveza vlasnika objekata.

Kućni sandučići se postavljaju tako da im se omogući odgovarajući pristup, kako bi se osiguralo bezbedno uručenje poštanskih pošiljaka.

Kućni sandučići moraju biti projektovani prema tehničkim uslovima koje propisuje RATEL Pravilnikom o tehničkim uslovima za kućne sandučiće, pravilno obeleženi i postavljeni na način koji omogućava sigurno uručenje poštanskih pošiljaka.

Pravilnik o tehničkim uslovima za kućne sandučiće možete pogledati OVDE.