Preporuke

Preporuka RATEL-a povodom uspostave paralelnih poziva između dva ista pretplatnika korišćenjem usluge „poziv na čekanju“


18.11.2014.

Iako neočekivano, usluga „poziv na čekanju“ se može realizovati i između dva pretplatnika koji već razgovaraju, što za posledicu ima dva nezavisno uspostavljena paralelna poziva između istih pretplatnika. Ipak, ovakva pojava je najčešće rezultat niza svesnih aktivnosti na strani pozivajućeg i pozvanog pretplatnika.

Operatori javne govorne usluge ne mogu da spreče uspostavu paralelnih poziva između dva ista pretplatnika bez dodatnih tehničkih izmena postojeće opreme. Međutim, uspostava paralelnih poziva između dva ista pretplatnika se događa u zanemarljivom broju i najčešće je posledica nenamerne greške pretplatnika, a investicije koje bi sistemski rešile ovaj problem nisu ekonomski opravdane za operatore.

Stoga je preporuka RATEL-a, u cilju zaštite prava korisnika, da operatori javne govorne usluge jasno i nedvosmisleno obaveste korisnike o načinu i uslovima korišćenja usluge „poziv na čekanju“, kao i o eventualnim dodatnim troškovima, koji mogu da budu prouzrokovani nepoznavanjem funkcionalnosti navedene usluge.

Adrese na kojima su operatori objavili uputstva o aktiviranju i deaktiviranju usluge „poziv na čekanju“ su sledeće:

Operator „Telekom Srbija“

Operator Telenor

Operator Vip mobile


Prenos podataka i pristup Internetu putem mobilnih telefona u romingu

16. 06. 2011.

U želji da građanima Srbije pomognemo da prilikom putovanja u inostranstvo troškove korišćenja mobilnih telefona zadrže u prihvatljivim granicama, objavili smo tabele tarifa za roming sva tri domaća mobilna operatora. Međutim, moderni „Smart" telefoni novijih generacija (kao što su BlackBerryiPhone i telefoni koji u sebi imaju instalirane operativne sisteme AndroidBadaPalmili Windows Mobile), sadrže u sebi aplikacije koje zahtevaju vezu sa Internetom (na primer, automatsko ažuriranje softvera ili automatsku proveru elektronske pošte). Na taj način je moguće generisanje Internet saobraćaja bez znanja vlasnika telefona, a cene Internet saobraćaja u romingu se značajno razlikuju od cena nacionalnog saobraćaja.

Kad je reč o MMS porukama, u romingu se naplaćuju i dolazne i odlazne MMS poruke, a pored cene za slanje ili prijem MMS poruke u skladu sa tarifnim profilom korisnika, naplaćuje se i ostvareni prenos podataka, po uslovima i cenama za uslugu prenosa podataka u romingu.

Zbog svega navedenog, a da bi se izbegli veliki računi, građanima preporučujemo:


  • da provere cene svih vrsta usluga mobilne telefonije u romingu za zemlju u koju putuju, na sajtu svog operatora,
  • da se iz uputstva dobijenog prilikom kupovine svog „Smart" telefona detaljno upoznaju sa svim njegovim mogućnostima i načinima na koje se isključuju automatske procedure,
  • da se za razjašnjenje svih pitanja i nedoumica obrate korisničkom servisu svog operatora,
  • da mrežu na koju će se u stranoj zemlji priključiti biraju ručno (svaki mobilni telefon ima mogućnost automatskog i ručnog izbora mreže), u skladu sa tarifama svog operatora za tu temlju. 

Naknadno reklamiranje visokog računa nije moguće, jer domaći operator plaća usluge ostvarene u romingu stranom operatoru u čijoj mreži je ostvaren saobraćaj.

Svi domaći operatori mobilne telefonije su na svoje sajtove postavili upozorenja i uputstva vezana za korišćenje „Smart" telefona u inostranstvu:

MTS: http://www.mts.telekom.rs/index.php/prenos-podataka-i-mms-poruka.965.html

Telenor: http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Roaming/Vazne-informacije/#tab3 (
kliknite na tab: oprezno sa korišćenjem interneta):

VIP: http://www.vipmobile.rs/usluge/roming-i-medjunarodni-pozivi/usluge.17.html 

Republička agencija za elektronske komunikacije podseća korisnike na važnost zaštite od računarskih virusa. Većina korisnika usluge pristupa Internetu je upoznata sa potrebom da zaštiti svoj računar od virusa kojima se može „zaraziti“ preko elektronske pošte, preuzimanjem sadržaja sa određenih Internet stranica (download) ili prenosom datoteka sa nekog drugog računara ili medija. Zaštita se obezbeđuje instaliranjem odgovarajućih antivirusnih softvera, koji se mogu pronaći na Internetu. Ovi softveri mogu da budu i besplatni, a najvažnije je da se redovno ažuriraju (update), odnosno da se instaliraju najnovije verzije softvera koje su dostupne, kako bi zaštita bila što pouzdanija.

Instaliranjem antivirusnih programa obezbeđuje se zaštita podataka na računaru i sprečava se mogućnost zloupotrebe od strane drugih lica. Ukoliko je računar zaražen, zlonamerni korisnik Interneta može da koristi taj računar za slanje neželjene elektronske pošte (spam) drugim licima, a da vlasnik računara toga ne bude svestan. Grupe računara koji su zaraženi i sa kojih se šalje neželjena pošta se nazivaju botnet mrežama. Slanje neželjene pošte iz botnet mreža postaje sve veći problem i neophodno je minimiziranjemogućnosti zloupotrebe od strane zlonamernih korisnika instaliranjem antivrusnih softvera.

Domaći operatori su upozorili Republičku agenciju za elektronske komunikacije na povećanjebroja pritužbi stranih operatora da se iz mreža naših operatora šalje spam u većem obimu i da su zbog toga delovi adresnog prostora na Internetu, koji su dodeljeni Republici Srbiji i našim internet operatorima došli na takozvane crne liste. Republička agencija za elektronske komunikacije će u narednom periodu,zajedno sa operatorima,preduzeti mere u cilju suzbijanja spama, apotrebno je i da korisnici sa svoje strane ulože trudkako bi zaštitili podatke na svojim računarima i umanjili mogućnost zloupotrebe od strane zlonamernih korisnika.