Prenosivost brojeva

Agencija uređuje oblast prenosivosti broja. Bliže propisuje uslove i način prenosa broja, kao i visinu naknade za prenos broja, upravlja informacionim sistemom za prenos broja i održava bazu podataka prenetih brojeva. Ova oblast regulisana je odredbama pravilnika o prenosivosti broja u fiksnim i mobilnim mrežama:

Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 52/11)  i

Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 101/14).

Obaveštenje o govornoj poruci pri pozivanju broja koji je prenet iz jedne u drugu mobilnu telekomunikacionu mrežu 

Obaveštavaju se korisnici da ukoliko, prilikom uspostave poziva, čuju poruku „Broj je prenet kod operatora X“, ne prekidaju vezu jer će se po završetku poruke nastaviti sa uspostavljanjem poziva.

Od uvođenja prenosivosti broja više nije moguće znati u čijoj mreži se broj nalazi samo na osnovu pozivnog broja (060, 063, 064,..). 

Operatori mobilne telefonije u paketima koje nude korisnicima često imaju niže tarife za pozive u okviru svoje mreže u odnosu na pozive prema drugim mrežama.

Zbog toga korisnika koji poziva broj koji je pre prenosa bio u istoj (njegovoj) mreži poziv može da košta više nego što bi ga taj poziv koštao da broj nije prenet, odnosno više nego što očekuje.

Iz tog razloga, a u cilju zaštite potrošača, korisnik koji poziva preneti broj, pre uspostave poziva, dobija poruku: „Broj je prenet kod operatora X“.

Pozivajući korisnik ima mogućnost da deaktivira ovaj način obaveštavanja i da uopšte ne dobija govornu poruku o prenetim brojevima. 

Pozivajući korisnik koji je deaktivirao poruku, neće moći samo na osnovu pozivnog broja da predvidi koliko će ga taj poziv koštati i usled toga mu se može desiti da ga poziv košta više nego što očekuje.

Korisnik koji je preneo broj treba da zna da će svi oni koji ga pozivaju, a nisu deaktivirali govornu poruku, dobijati obaveštenje da pozivaju broj koji je prenet, i da se može desiti da oni koji ga pozivaju, zbunjeni porukom, prekinu vezu pre ostvarivanja poziva. 

Kako teče proces prenosa broja iz jedne u drugu mobilnu mrežu

Otkako je, 1. jula 2011. godine, korisnicima mobilne telefonije u Republici Srbiji dostupna usluga prenosivosti brojeva u mobilnim mrežama, podneto je nekoliko hiljada zahteva za prenos, od kojih je, do 1. avgusta , realizovano 3849 prenosa brojeva iz mreže jednog mobilnog operatora u mrežu drugog mobilnog operatora. Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) je sa sva tri operatora nastavila izuzetno uspešnu saradnju iz pripremnog perioda, a rad centralne baze prenetih brojeva koju održava RATEL odvija se bez problema.

S obzirom na veliko interesovanje koje su za uslugu prenosivosti brojeva u mobilnim mrežama pokazali korisnici i mediji, RATEL ovim putem želi da objasni proceduru koju podrazumeva postupak prenosa broja.

Pored pretplatnika (korisnika), u postupku prenosa broja učestvuju operator primalac broja i operator davalac broja.

Postupak prenosa broja počinje podnošenjem zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja, koji taj zahtev prosleđuje centralnoj bazi.

Po prijemu navedenih podataka, centralna baza odgovara operatoru primaocu broja, potvrdom o započetom postupku prenosa broja, a zahtev pretplatnika (korisnika) za prenos broja se prosleđuje operatoru davaocu broja.

Po prijemu zahteva operator davalac broja proverava da li su ispunjeni uslovi za prenos broja i o tome obaveštava operatora primaoca broja i centralnu bazu.

Postupak provere ispunjenosti uslova i slanja obaveštenja ne može da traje duže od dva radna dana od dana kada je operator davalac broja primio zahtev za prenos broja.

Operator davalac broja može da odbije zahtev iz sledećih razloga: 

  • zahtev za prenos broja netačan ili nepotpun;
  • zahtev je podneo neregistrovan pripejd pretplatnik (korisnik);
  • utvrđeno da postoje neispunjena dospela dugovanja pretplatnika.

Ukoliko su uslovi za prenos broja ispunjeni, operator davalac broja obaveštava operatora primaoca broja i centralnu bazu o prihvatanju zahteva za prenos broja. Nakon prihvatanja zahteva operator davalac broja je u obavezi da izvrši prenos u roku od dva radna dana.

Od trenutka podnošenja zahteva za prenos broja iz jedne u drugu mrežu do realizacije prenosa broja može da prođe 4 radna dana (2 radna dana za postupak provere ispunjenosti uslova i 2 radna dana za prenos broja).

Broj zahteva za prenos broja ne mora da odgovara broju prenetih brojeva jer se jednim zahtevom može zahtevati prenos serije brojeva (npr. kod pravnih lica). Takođe, pojedini zahtevi mogu biti odbijeni iz razloga navedenih u Pravilniku o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama. Osim toga, može da se desi da se za jedan broj više puta podnese zahtev, a da taj broj ne može da se prenese jer nisu otklonjene smetnje za njegov prenos.

U cilju zaštite potrošača korisnik koji poziva preneti broj dobija poruku da je broj prenet („Broj je prenet kod operatora X“).

Kako bi korisnici dobili informaciju da li je određeni broj prenet u drugu mobilnu mrežu RATEL je razvio i posebnu aplikaciju na adresi www.prenesibroj.rs. Na ovoj adresi možete pronaći i detaljnije uputstvo za korisnike o prenosivosti broja u mobilnim mrežama.