O radio-opremi

Radio oprema je  proizvod ili njegova odgovarajuća komponenta koja omogućava komunikaciju emitovanjem i/ili prijemom radio talasa, uz upotrebu radio-frekvencijskog spektra namenjenog zemaljskim ili svemirskim radio komunikacijama.

Telekomunikaciona terminalna oprema je proizvod, odnosno njegova komponenta, koja se, u celini ili delimično, koristi za pružanje elektronskih komunikacionih usluga, a priključuje se direktno ili indirektno, bilo kojim putem, na interfejse javnih elektronskih komunikacionih mreža.

Bitni zahtevi

Članom 4. Pravilnika o RiTT opremi propisano je da RiTT oprema mora da ispunjava sledeće Bitne zahteve:

 • zaštite zdravlja i bezbednosti ljudi i drugih korisnika, uključujući i bitne zahteve u vezi sa bezbednošću u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje oblast električne opreme koja je namenjena za korišćenje u okviru određenih granica napona, ali bez primene granica napona iz tog propisa;
 • elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) koja je uređena posebnim propisom;
 • efikasnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra.

Dodatni zahtevi za RiTT opremu

Članom 5. Pravilniku o RiTT opremi propisano je da pojedine klase i potklase RiTT opreme moraju ispunjavati sledeće dodatne zahteve:

 • umrežavanja sa drugim uređajima i priključenje na odgovarajuće interfejse;
 • zaštite elektronskih komunikacionih mreža od mogućih zloupotreba, ometanja rada, odnosno značajnog umanjivanja kvaliteta usluge;
 • zaštite podataka o ličnosti i privatnosti pretplatnika i korisnika;
 • osiguravanje sprečavanja zloupotreba i prevara;
 • osiguravanje pristupa hitnim službama;
 • olakšavanje upotrebe osobama s invaliditetom.

Stavljanje na tržište RiTT opreme, u smislu člana 3. tačka 12) Pravilnika o RiTT opremi, predstavlja prvo činjenje dostupnim opreme na tržištu Republike Srbije radi isporuke ili upotrebe, sa ili bez naknade.

RiTT oprema se može slobodno stavljati na tržište i/ili upotrebu u Republici Srbiji ako ispunjava bitne i druge zahteve iz čl. 4. i 5. Pravilnika o RiTT opremi, kao i druge uslove utvrđene Pravilnikom o RiTT opremi, ako se instalira, održava i koristi u skladu sa svojom predviđenom namenom.

RiTT oprema koja ne ispunjava neki od zahteva iz čl. 4. i 5 ovog pravilnika i ostale zahteve i uslove, može da se izlaže i predstavlja na sajmovima, izložbama ili drugim sličnim javnim manifestacijama, ako se na toj opremi nalazi vidna i jasno istaknuta oznaka da se takva oprema ne može stavljati na tržište niti koristiti u Republici Srbiji. Javno izlaganje i predstavljanje ovakve opreme moguće je samo ako su prethodno preduzete odgovarajuće mere za sprečavanje elektromagnetskih smetnji.

Proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik RiTT opreme, ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, uz proizvod pruža:

 • uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku;
 • tehničke karakteristike te opreme;
 • podatke o vrstama interfejsa na koje se ta oprema može priključiti;
 • istaknuto upozorenje o mogućim ograničenjima korišćenja radio opreme, odnosno o potrebi pribavljanja dozvole za korišćenje radio frekvencije;
 • Deklaraciju o usaglašenosti, odnosno foto-kopiju originalne Deklaracije o usaglašenosti (EC Declaration of Conformity) sa prevodom na srpski jezik.

Proizvođač RiTT opreme, njegov zastupnik ili uvoznik, ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, može primerak Deklaracije o usaglašenosti, odnosno foto-kopiju originalne Deklaracije o usaglašenosti (EC Declaration of Conformity), sa prevodom na srpski jezik, da učini dostupnim i na svojim službenim Internet stranicama, pri čemu mora da priloži i adresu Internet stranice u uputstvu za upotrebu RiTT opreme.

RiTT oprema prilikom stavljanja na tržište Republike Srbije mora imati znak usaglašenosti iz člana 19, a u sa skladu sa Prilogom 7. Pravilnika o RiTT opremi.

Stavljanje RiTT opreme u upotrebu i pravo priključenja na mrežu

Stavljanje u upotrebu RiTT opreme, u smislu člana 3. tačka 13) Pravilnika o RiTT opremi, predstavlja prvo korišćenje opreme za njenu predviđenu namenu u Republici Srbiji.

RiTT oprema može da se stavi u upotrebu u skladu sa svojom predviđenom namenom ako ispunjava zahteve i druge uslove utvrđene Pravilnikom o RiTT opremi.

Potvrda o usaglašenosti

Proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, pre stavljanja na tržište RiTT opreme, dostavlja Regulatoru, kao imenovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti, primerak Deklaracije o usaglašenosti te opreme ili njenu overenu fotokopiju sa pripadajućom tehničkom dokumentacijom radi potvrđivanja usaglašenosti RiTT opreme sa zahtevima Pravilnika o RiTT opremi.

Regulator, kao imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme, vodi evidenciju o izdatim potvrdama, objavljuje je na svojoj službenoj internet stranici i na zahtev proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno uvoznika, ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, izdaje izvod iz evidencije.

Na osnovu Potvrde o usaglašenosti ili Izvoda iz evidencije, proizvođač ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik, ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, stavlja na RiTT opremu Srpski znak usaglašenosti.

Potvrdu o usaglašenosti je potrebno obezbediti prilikom uvoza RiTT opreme. Dovoljno je da uvoznik, po svom izboru, obezbedi i predoči nadležnom carinskom organu Potvrdu o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim Potvrdama o usaglašenosti. Preporučljivo i korisno je da uvoznici, navedene isprave obezbede pre nego što roba stigne u carinsko područje Republike Srbije.

Preporuka je da inostrani proizvođači odnosno njihovi zastupnici u Republici Srbiji, odnosno uvoznici RiTT opreme, za RiTT opremu koju nameravaju da stave na tržište Republike Srbije, blagovremeno, pre nameravanog stavlјanja na tržište, imenovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti podnesu zahtev za izdavanje Potvrde o usaglašenosti (sa propisanom dokumentacijom). Na ovaj način bi se omogućilo pravovremeno izdavanje Potvrde o usaglašenosti i time izbeglo nepotrebno zadržavanje robe, čime bi bili eliminisani dodatni troškovi (troškovi uskladištenja, ležarine i sl.).