Numeracija za operatore

Operatorima elektronskih usluga, za potrebe pružanje usluga korisnicima, mogu da se dodele na korišćenje brojevi iz  Plana numeracije. U zavisnosti od vrste elektronske usluge i vrste mreže preko koje pružaju tu uslugu, operatori mogu da, Agenciji, u skladu sa Planom numeracije, podnesu zahtev za dodelu brojeva.

Zahtev za dodelu numeracije podnosi se na obrascu koji je propisan Pravilnikom o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije.

Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije - NUM obrazac

U slučaju zahteva za dodelu geografske numeracije, obrazac se popunjava prema Uputstvu za popunjavanje obrasca za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije.

Maksimalni period na koji se može izdati numeracije je 10 godina.

Dozvola za korišćenje numeracije može se produžiti tako što operator kome je dodeljena numeracija podnosi Agenciji zahtev za produženje trajanja dozvole u roku koji nije kraći od 30 dana, niti duži od 90 dana, pre isteka važnosti dozvole.

Nakon podnošenja zahteva za dodelu numeracije, ukoliko su ispunjeni svi uslovi, operatoru se upućuje dopis u kome su navedene instrukcije za plaćanje naknade za obradu zahteva. Ova naknada iznosi 22.560 dinara za dodelu numeracije i 11.280 dinara za produženje dozvole za korišćenje numeracije. Naknade za obradu zahteva za dodelu numeracije određene su Pravilnikom o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge („Službeni glasnik RS”, br. 34/13, 92/20, 87/21 i 112/22-dr. propis).

Ukoliko prestane potreba operatora za dodeljenim brojevima, iz bilo kog razloga, on može da se odrekne dodeljene ili dela dodeljene numeracije. Za odricanje od dodeljene numeracije ne naplaćuje se nakanada i obavlja se tako što operator, šalje Agenciji, obaveštenja u slobodnoj formi koje treba da sadrži opsege brojeva kojih se odriče i datum odricanja.

Operator kome je dodeljena numeracija dužan je da plaća godišnju nakanadu za korišćenje numeracije u skladu sa Prilog 15 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/18, 49/19, 86/19-usklađeni din.iznosi i 156/20-usklađeni  din.iznosi).