Međunarodna saradnja

Elektronske komunikacije

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge je član Međunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union - ITU), Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacionih administracija (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT), Evropskog instituta za standardizaciju u telekomunikacijama (European Telecommunications Standards Institute - ETSI) i Grupe nezavisnih regulatora (Independent Regulators Group – IRG), a u Telu evropskih regulatora za elektronske komunikacije (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC) ima status posmatrača. 

U okviru Međunarodne unije za telekomunikacije, predstavnici RATEL-a učestvuju u radu grupe za standardizaciju numeracije (ITU-T SG2), grupe za mreže za transport (ITU-T SG15) i grupe za internetom povezane stvari i njihovu primenu (ITU-T SG 20).

Kao deo saradnje sa CEPT-om, RATEL učestvuje u radu Komiteta za elektronske komunikacije (Electronic Communications Committee – ECC), radne grupe za oblast monitoringa spektra (WGFM 22), radne grupe za oblast tehničkih smernica za upravljanje RF spektrom (WG SE) i projektnog tima za inženjering  RF spektra (SE24).

Od 2012. godine RATEL je punopravni član Grupe nezavisnih regulatora (IRG), dok u Telu evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC) ima status posmatrača i prisustvuje sastancima Odbora regulatora (Board of Regulators – BoR) i Mreže za kontakt (Contact Network – CN), a od 2013. godine predstavnici RATEL-a aktivno učestvuju u radu ekspertskih radnih grupa BEREC-a. Tokom 2018. direktor RATEL-a  obavlja funkciju potpredsedavajućeg BEREC-a i IRG-a, u svojstvu predstavnika država koje nisu članice EU, i član je mini odbora BEREC-a za 2018. godinu.

Pored toga, RATEL učestvuje radu Grupe za politike upravljanja RF spektrom (Radio Spectrum Policy Group - RSPG), visokog ekspertskog nivoa, koja pomaže Evropskoj komisiji u razvoju politike upravljanja radio-frekvencijskim spektrom. Srbija je u ovu grupu primljena sa statusom posmatrača, čime je RATEL-u omogućeno da bliže prati strategiju korišćenja radio-frekvencijskog spektra u bližoj i daljoj budućnosti u Evropi.

RATEL je član REDCA (Radio Equipment Directive Compliance Association), asocijacije koja okuplja imenovana tela, organizacije koje se bave ocenjivanjem usaglašenosti radio-opreme, konsultantska preduzeća, proizvođače i administracije u Evropskom ekonomskom prostoru i u zemljama koje imaju ugovor o međusobnom priznavanju sa EU. Značaj članstva u REDCA se ogleda u pristupu bitnim informacijama u oblasti radio-opreme i razmeni iskustava u sprovođenju Direktive o radio-opremi 2014/53/EC.

U cilju jačanja saradnje sa kolegama iz drugih država, RATEL je sa brojnim regulatornim telima zaključio memorandume o saradnji u oblasti elektronskih komunikacija, kojima je predviđena redovna razmena informacija o razvoju politike i strategije iz oblasti elektronskih komunikacija, kao i sastanci eksperata radi proučavanja i upoređivanja tehničkih, pravnih, ekonomskih i drugih aspekata regulatornih aktivnosti u ovoj oblasti. Posebna pažnja je posvećena saradnji sa regulatorima iz okruženja, radi razmene iskustava i stavova o važnim pitanjima koja se odnose na regulisanje i razvoj tržišta elektronskih komunikacija, između ostalog, i kroz regionalni Forum saradnje regulatornih tela za elektronske komunikacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Poštanske usluge

RATEL sarađuje sa Međunarodnim biroom Svetskog poštanskog saveza (UPU)Evropskim komitetom za poštansku regulativu (CERP) i Grupom evropskih regulatora za poštanske usluge (ERGP).

Predstavnici RATEL-a imaju priliku da učestvuju na sastancima radnih grupa Svetskog poštanskog saveza koji se odnose na teme od značaja za poštansku regulativu, kao i u aktivnostima radnih grupa CERP-a, a kao posmatrači i u radu radnih grupa ERGP-a.

Agencija sarađuje sa svim međunarodnim organizacijama iz domena regulatorne aktivnosti u poštanskom sektoru, a posebno sa poštanskim regulatorima zemalja u okruženju.

Informaciona bezbednost

Nacionalni Cert je akreditovan na međunarodnoj listi CERT timova međunarodne platforme za podršku aktivnostima centara za reagovanje na ugrožavanje bezbednosti informacionih sistema „Trusted Introducer“. Zahvaljujući ovom članstvu RATEL, odnosno Nacionalni CERT, prati, prikuplja i razmenjuje pravovremene i pouzdane informacije o incidentima i rizicima u oblasti informacione bezbednosti. Aktivnim učešćem na međunarodnim skupovima i radionicama RATEL doprinosi radu međunarodne zajednice na unapređenju zaštite od bezbednosnih rizika u IKT sistemima.

RATEL sarađuje sa Evropskom agencijom za bezbednost mreža i usluga (ENISA), u okviru ekspertske grupe regulatora elektronskih komunikacija za integritet i bezbednost mreža i usluga, čije aktivnosti su definisane Članom 13a Direktive 2009/140/EU Evropskog parlamenta i Saveta.

Nacionalni CERT Republike Srbije je početkom 2019. godine zahvaljujući First Fellowship programu, postao privilegovan član FIRST-a (Forum of Incident and Response Security Teams). čime je otpočeo proceduru za sticanje statusa punopravnog člana u organizaciji FIRST.