Informacije/Saopštenja

Saopštenje o korišćenju usluga sa dodatom vrednošću

29.05.2018.


U poslednjih nekoliko meseci, sve je više prigovora na rad operatora sa dodatom vrednošću. Prigovori korisnika, generalno se mogu svrstati u nekoliko kategorija:

 • poruke da je telefon zaražen virusima i da će se širenje virusa zaustaviti klikom na broj sa ekrana, nakon čega se neželjeno aktivira usluga sa dodatom vrednošću na sasvim drugom broju i drugačije sadržine,
 • uvećani telefonski računi za usluge za koje nisu ili ne znaju da su prijavljeni,
 • slanjem poruke humanitarnog karaktera aktivira se neželjena usluga,
 • mobilni broj korisnika korišćen ili ustupan za reklamiranje drugih servisa (zloupotreba mobilnog broja) slanjem BULK poruka sa kratkih brojeva, koji su pretplatniku nepoznati,
 • neadekvatno obaveštenje o uslovima korišćenja i ceni pružanja usluga.

Usluge sa dodatom vrednošću ili VAS (Value Added Service) usluge, saglasno članu 8. Pravilnika o obavezama operatora sa dodatom vrednošću, obuhvataju:

 • pristup i/ ili isporuka sadržaja informativnog, obrazovnog ili zabavnog karaktera;
 • informisanje korisnika usluge sa dodatom vrednošću o statusu njegovih usluga;
 • naručivanje odnosno zakazivanje nekih usluga;
 • autorizacija pristupa;
 • napredni komunikacioni servisi;
 • pristup nagradnim igrama, pitalicama i igrama na sreću;
 • usluga vezana za elektronske i štampane medije i Internet;
 • pristup i / ili isporuka sadržaja za odrasle;
 • donacija koja se prikuplja u dobrotvorne ili humanitarne svrhe;
 • druga usluga koja svojom suštinom i/ili načinom realizacije može da se podvede pod neku od usluga iz tač. 1 do9.

Informacije o načinu pristupa uslugama sa dodatom vrednošću,dobijaju se putem SMS-a, WAP-a, WEB-a, MMS-a ili drugih tehnologija i one se realizuju putem SMS i WAP push poruka, a naplaćuju se po ceni većoj od standardnih SMS poruka. Da bi ove usluge koristio, korisnik mora da se za njih prijavi VAS operatoru koji tu uslugu pruža. Obaveza operatora je da obavesti korisnika o uslovima korišćenja i ceni pružanja usluga. Između ostalog, korisnik mora da bude obavešten kako da se odjavi, odnosno kako da otkaže dalje primanje ovih poruka. Ove SMS poruke se šalju, odnosno primaju od strane VAS operatora, korišćenjem kratkih kodova koje VAS operatori dobijaju od operatora mobilne telefonije. Korisnike ne dovodi u zabludu mobilni operator,već operator VAS servisa. U velikom broju slučajeva oni se bave samo naplatom usluga, dok je za sadržaj usluge odgovorna druga firma. Saglasno odredbama člana 3. Pravilnika o obavezama operatora sa dodatom vrednošću, za zaštitu korisnika usluge odgovoran je VAS operator.

RATEL upozorava korisnike da prilikom korišćenja VAS usluga, posebno sadržaja na Internetu, ne klikću na banere koji se pojavljuju, pažljivo pročitaju uslove, naročito one koji se odnose na sadržaj servisa koji se nudi, cenu i proceduru odjave/otkazivanja usluge. Ukoliko korisnik primi SMS poruku sa nepoznatog kratkog koda ili primeti da mu je račun uvećan (proveravati račune češće) zbog „naplate u ime i za račun drugog lica“, odnosno na računu ima stavku na ime VAS usluga, potrebno je da odmah reaguje i samostalno deaktivira VAS usluge ili se obrati info centru mobilnog operatora čiji je pretplatnik, kako bi se neželjene usluge deaktivirale.


Preporuka RATEL-a povodom uspostave paralelnih poziva između dva ista pretplatnika korišćenjem usluge „poziv na čekanju“


18.11.2014.

Iako neočekivano, usluga „poziv na čekanju“ se može realizovati i između dva pretplatnika koji već razgovaraju, što za posledicu ima dva nezavisno uspostavljena paralelna poziva između istih pretplatnika. Ipak, ovakva pojava je najčešće rezultat niza svesnih aktivnosti na strani pozivajućeg i pozvanog pretplatnika.

Operatori javne govorne usluge ne mogu da spreče uspostavu paralelnih poziva između dva ista pretplatnika bez dodatnih tehničkih izmena postojeće opreme. Međutim, uspostava paralelnih poziva između dva ista pretplatnika se događa u zanemarljivom broju i najčešće je posledica nenamerne greške pretplatnika, a investicije koje bi sistemski rešile ovaj problem nisu ekonomski opravdane za operatore.

Stoga je preporuka RATEL-a, u cilju zaštite prava korisnika, da operatori javne govorne usluge jasno i nedvosmisleno obaveste korisnike o načinu i uslovima korišćenja usluge „poziv na čekanju“, kao i o eventualnim dodatnim troškovima, koji mogu da budu prouzrokovani nepoznavanjem funkcionalnosti navedene usluge.

Adrese na kojima su operatori objavili uputstva o aktiviranju i deaktiviranju usluge „poziv na čekanju“ su sledeće:

Operator „Telekom Srbija“

Operator Telenor

Operator Vip mobile


Prenos podataka i pristup Internetu putem mobilnih telefona u romingu

16. 06. 2011.

U želji da građanima Srbije pomognemo da prilikom putovanja u inostranstvo troškove korišćenja mobilnih telefona zadrže u prihvatljivim granicama, objavili smo tabele tarifa za roming sva tri domaća mobilna operatora. Međutim, moderni „Smart" telefoni novijih generacija (kao što su BlackBerryiPhone i telefoni koji u sebi imaju instalirane operativne sisteme AndroidBadaPalm ili Windows Mobile), sadrže u sebi aplikacije koje zahtevaju vezu sa Internetom (na primer, automatsko ažuriranje softvera ili automatsku proveru elektronske pošte). Na taj način je moguće generisanje Internet saobraćaja bez znanja vlasnika telefona, a cene Internet saobraćaja u romingu se značajno razlikuju od cena nacionalnog saobraćaja.

Kad je reč o MMS porukama, u romingu se naplaćuju i dolazne i odlazne MMS poruke, a pored cene za slanje ili prijem MMS poruke u skladu sa tarifnim profilom korisnika, naplaćuje se i ostvareni prenos podataka, po uslovima i cenama za uslugu prenosa podataka u romingu.

Zbog svega navedenog, a da bi se izbegli veliki računi, građanima preporučujemo:

 

 • da provere cene svih vrsta usluga mobilne telefonije u romingu za zemlju u koju putuju, na sajtu svog operatora,
 • da se iz uputstva dobijenog prilikom kupovine svog „Smart" telefona detaljno upoznaju sa svim njegovim mogućnostima i načinima na koje se isključuju automatske procedure,
 • da se za razjašnjenje svih pitanja i nedoumica obrate korisničkom servisu svog operatora,
 • da mrežu na koju će se u stranoj zemlji priključiti biraju ručno (svaki mobilni telefon ima mogućnost automatskog i ručnog izbora mreže), u skladu sa tarifama svog operatora za tu temlju. 

Naknadno reklamiranje visokog računa nije moguće, jer domaći operator plaća usluge ostvarene u romingu stranom operatoru u čijoj mreži je ostvaren saobraćaj.

Svi domaći operatori mobilne telefonije su na svoje sajtove postavili upozorenja i uputstva vezana za korišćenje „Smart" telefona u inostranstvu:

MTS: http://www.mts.telekom.rs/index.php/prenos-podataka-i-mms-poruka.965.html

Telenor: http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Roaming/Vazne-informacije/#tab3 (
kliknite na tab: oprezno sa korišćenjem interneta):

VIP: http://www.vipmobile.rs/usluge/roming-i-medjunarodni-pozivi/usluge.17.html 

Republička agencija za elektronske komunikacije podseća korisnike na važnost zaštite od računarskih virusa. Većina korisnika usluge pristupa Internetu je upoznata sa potrebom da zaštiti svoj računar od virusa kojima se može „zaraziti“ preko elektronske pošte, preuzimanjem sadržaja sa određenih Internet stranica (download) ili prenosom datoteka sa nekog drugog računara ili medija. Zaštita se obezbeđuje instaliranjem odgovarajućih antivirusnih softvera, koji se mogu pronaći na Internetu. Ovi softveri mogu da budu i besplatni, a najvažnije je da se redovno ažuriraju (update), odnosno da se instaliraju najnovije verzije softvera koje su dostupne, kako bi zaštita bila što pouzdanija.

Instaliranjem antivirusnih programa obezbeđuje se zaštita podataka na računaru i sprečava se mogućnost zloupotrebe od strane drugih lica. Ukoliko je računar zaražen, zlonamerni korisnik Interneta može da koristi taj računar za slanje neželjene elektronske pošte (spam) drugim licima, a da vlasnik računara toga ne bude svestan. Grupe računara koji su zaraženi i sa kojih se šalje neželjena pošta se nazivaju botnet mrežama. Slanje neželjene pošte iz botnet mreža postaje sve veći problem i neophodno je minimiziranjemogućnosti zloupotrebe od strane zlonamernih korisnika instaliranjem antivrusnih softvera.

Domaći operatori su upozorili Republičku agenciju za elektronske komunikacije na povećanjebroja pritužbi stranih operatora da se iz mreža naših operatora šalje spam u većem obimu i da su zbog toga delovi adresnog prostora na Internetu, koji su dodeljeni Republici Srbiji i našim internet operatorima došli na takozvane crne liste. Republička agencija za elektronske komunikacije će u narednom periodu,zajedno sa operatorima,preduzeti mere u cilju suzbijanja spama, apotrebno je i da korisnici sa svoje strane ulože trudkako bi zaštitili podatke na svojim računarima i umanjili mogućnost zloupotrebe od strane zlonamernih korisnika.


Saopštenje – mobilni operatori prestaju sa pružanjem usluga putem broja 7474

09.03.2010.

U skladu sa saopštenjem od 11.12.2009. godine koje je Republička agencija za telekomunikacije objavila na svojoj Internet stranici, a koje se odnosilo na uslugu zabavnog tipa pod nazivom ‘Internacionalni test inteligencije’ koja se aktivirala preko Internet stranice i slanjem sms poruka na broj 7474, obaveštavamo korisnike da je Agencija organizovala sastanak sa operatorima javnih mobilnih telekomunikacionih mreža. Na navedenom sastanku su razmatrane žalbe korisnika i problemi nastali pružanjem ove usluge i postignut je dogovor sa operatorima mobilnih telekomunikacionih mreža da prestanu sa pružanjem ove usluge.

Podsećamo korisnike da regulisanje sadržaja usluga nije u nadležnosti Republičke agencije za telekomunikacije i da, ukoliko korisnici smatraju da su oštećeni, tužbu mogu uputiti nadležnom sudu.

Ometači signala mobilne telefonije


Telekomunikacioni operatori mobilne telefonije svoju delatnost obavljaju u skladu sa Licencom za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne telekomunikacione mreže u skladu sa standardimaGSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000. Licenca daje operatorima mobilne telefonije mogućnost pružanja precizno definisanih servisa i usluga, ali i nameće obavezu da krajnjem korisniku obezbede odgovarajući kvalitet usluga.U skladu sa Planom namene i Planom raspodele frekvencija svakom od operatora su dodeljeni frekvencijski opsezi za GSM, GSM1800 i UMTS/IMT-2000 mrežu. U Tabeli 1. je dat pregled frekvencijskih opsega po mrežama, definisan Planom namene.

MREŽA/STANDARD

OPSEZI

GSM

890-915 / 935-960MHz

GSM1800

1710-1785 / 1805-1880MHz

UMTS/IMT-2000

1885-1920 / 1920-1980 / 2110-2170MHz

Tabela 1. Pregled frekvencijskih opsega po mrežama

Prema važećoj evidenciji Republičke agencije za elektronske komunikacije, mobilni operatori Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile poseduju više od 10.000 dozvola za bazne stanice u okviru svojih mreža na teritoriji Republike Srbije. Parametri mreže se stalno kontrolišu, kako od strane mobilnih operatora, tako i od strane RATEL-a.

Kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima zavisi od samih operatora i njihove mreže, ali i od drugih faktora. Može se, na primer, desiti da degradacija kvaliteta usluga bude posledica smetnji koje potiču od nedozvoljenog ili nepravilnog rada radio-stanica koje nisu deo telekomunikacione mreže mobilnog operatora. Problem se javlja kada druge radio-stanice koriste frekvencijske opsege namenjene mobilnim operatorima i na taj način ugrožavaju funkcionisanje mobilne telekomunikacione mreže. Naime, oprema koju koriste mobilni operatori ima veliku osetljivost i mogućnost registrovanja signala izuzetno malog nivoa, koji mogu dolaziti sa velikih udaljenosti. Reč je o opremi prilagođenoj prijemu signala koje emituju mobilni telefoni, koji spadaju u uređaje male snage i mogu se nalaziti kilometrima daleko od bazne stanice. Međutim, zbog ovih karakteristika bazne stanice su osetljive i na ometajuće signale, koji takođe mogu biti niskog nivoa i dopirati od udaljenih izvora.

Dosadašnja iskustva RATEL-a su pokazala da, osim uređaja koji su namenjeni ometanju prijema GSM i UMTS signala, i drugi uređaji koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi mogu stvarati probleme u radu mobilne telekomunikacione mreže i degradirati kvalitet servisa koji se isporučuje krajnjem korisniku. Zajedničko za sve ove uređaje je da koriste frekvencije koje su dodeljene mobilnim operatorima i da im, emitujući signal na ovim frekvencijama, stvaraju smetnju, koja se na strani korisnika manifestuje kao nemogućnost uspostave veze i/ili prekid uspostavljene veze... U nastavku teksta je dat kratak opis uređaja koji se najčešće javljaju kao izvor smetnje mobilnim operatorima.

1.Ometači GSM/UMTS signala su uređaji čija je osnovna namena ometanje prijema GSM/UMTS signala u prostoru gde su postavljeni. Broj uređaja ovog tipa je veliki, a neki modeli su prikazani na Slici 1.

Слика 1. Ометачи GSM/UMTS сигнала

Slika 1. Ometači GSM/UMTS signala

2.Uređaji namenjeni tržištu Sjedinjenih Američkih Država i Kanade funkcionišu u skladu sa američkim standardima, koji se razlikuju od evropskih. Upotreba ovih uređaja u evropskim zemljama može dovesti do pojave ometanja signala mobilnih operatora, jer se radne frekvencije jednog broja ovih uređaja poklapaju sa frekvencijama dodeljenim mobilnim operaterima. Od ovih uređaja, najprisutniji i najčešći uzročnici smetnji su bežični telefoni, bebi monitori i bežične kamere.

Bežični telefoni, u skladu sa standardom DECT 6.0, su uređaji namenjeni isključivo tržištu SAD i Kanade. DECT 6.0 predstavlja američki standard za digitalnu bežičnu komunikaciju i razlikuje se od evropskog standarda, koji se označava kao DECT. Na Slici 2. su prikazani neki od modela PanasonicDECT 6.0 telefona. Svaki od ovih telefona na sebi ima oznaku DECT 6.0 i na taj način se lako prepoznaje i razlikuje od evropskih DECT telefona.

Slika 2. Tri modela Panasonic DECT 6.0 telefona

Bebi monitori su uređaji poznati i kao bebi alarmi. Tehnički gledano, predstavljaju radio-sisteme koji se sastoje od predajnika sa mikrofonom i/ili video kamerom i prijemnika sa zvučnikom i/ili monitorom. Predajnik je deo uređaja koji se nalazi kod bebe, dok se prijemnik nalazi kod osobe koja čuva bebu. Ukoliko su namenjeni američkom tržištu, bebi monitori su realizovani tako da predajnik i prijemnik ostvaruju vezu na frekvencijama koje koriste mobilni operatori u Evropi. Na Slici 3. su prikazani neki od tipova bebi monitora.

Slika 3. Tri modela bebi monitora

– Bežične kamere takođe mogu biti izvor smetnje mobilnim operatorima. Postoji veći broj uređaja ovog tipa, a jedan od modela je prikazan na Slici 4.

Slika 4. Bežična kamera

Bežični telefoni, bebi monitori i bežične video kamere su samo neki od uređaja koji, ukoliko se uvezu iz SAD ili Kanade, mogu da stvore smetnje mobilnim operatorima, zbog nekompatibilnosti američkih i evropskih standarda. Odgovarajući uređaji, ali namenjeni evropskom tržištu, mogu da se kupiti u Srbiji, i to je jedan od načina da se izbegne potencijalno ometanje drugih sistema.

Frekvencijski opsezi navedeni u Tabeli 1 su Planom namene i Planom raspodele frekvencija namenjeni isključivo mobilnim operatorima, i nijedan drugi uređaj ne sme koristiti frekvencije iz tih opsega. Ometači GSM/UMTS signala, bežični telefoni, bebi monitori, video kamere ili bilo koji drugi uređaji koji koriste neku od frekvencija iz opsega namenjenih mobilnim operatorima, smatraju se radio-stanicama bez dozvole i lica koja ih poseduju podležu odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

Mere predostrožnosti za korisnike

Pre kupovine i puštanja u rad električnih bežičnih uređaja, neophodno je proveriti usklađenost njihove radne frekvencije sa Planom namene, da bi se izbegli nabavka i korišćenje uređaja koji rade u frekvencijskim opsezima koji im nisu namenjeni i koji zato stvaraju smetnje drugim uređajima i sistemima.Posebnu pažnju treba obratiti prilikom kupovine uređaja u drugim zemljama, zbog postojanja razlike u raspodeli frekvencijskih opsega i standardima koji se primenjuju.

Obaveštenja za korisnike u vezi sa upotrebom antenskih pojačavača

 

Republičkoj Agenciji za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: RATEL), građani učestalo podnose prigovore na smetnje u prijemu radiodifuzno emitovanih radijskih i televizijskih programa. U prigovorima se kao uzroci smetnji navode signali blisko postavljenih radio-stanica, koje rade u okviru mreža telekomunikacionih operatora. U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/2010, u daljem tekstu: ZEK) i Pravilnikom o načinu kontrole radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkog pregleda i zaštite od štetnih smetnji („Službeni glasnik RS“, broj 60/2011, u daljem tekstu: Pravilnik), RATEL vrši istraživanje prijavljenih smetnji za svaki slučaj posebno. U slučaju kada rezultati istraživanja pokažu da je neposredni uzrok smetnji zaista radio-stanica koja emituje u neposrednoj blizini, RATEL postupa u skladu sa gorenavedenim Zakonom i Pravilnikom.

Sveobuhvatno istraživanje uzroka štetnih smetnji uključuje i proveru nivoa prijemnog signala, odnosno kvaliteta televizijskih i radiodifuznih emisija na mestu prijema. Radiodifuzni emiter je dužan da obezbedi propisan kvalitet signala u željenoj zoni servisa, u skladu sa odgovarajućim propisima i normama. Međutim, postoje područja u Republici Srbiji gde taj nivo nije zadovoljen od strane emitera različitih kategorija, zbog čega krajnji korisnici pribegavaju upotrebi antenskih pojačavača. Antenske pojačavače krajnji korisnici koriste i da bi pratili programe udaljenih radiodifuznih stanica koje nisu ni predviđene da pokriju određeno područje. Takođe se dešava da korisnik poveže dva ili više televizijskih prijemnika na istu antenu, što dodatno slabi prijemni signal, tako da pojačavač služi da omogući zadovoljavajući prijem svim prijemnicima.

Antenski pojačavač ima funkciju da podigne nivo željenog prijemnog signala i omogući zadovoljavajući kvalitet programa, u sredinama gde nema bliskih izvora elektromagnetnog zračenja. Međutim, ukoliko se koristi pojačavač nekvalitetne izrade, neodgovarajućih tehničkih karakteristika, neadekvatne imunosti na elektromagnetske smetnje, ili pojačavač sa širokim propusnim opsegom, on sam, kada se nađe u bliskom elektromagnetnom polju, a zbog svojih neodgovarajućih karakteristika, generiše neželjene visokofrekventne signale koji mogu znatno da nadjačaju koristan signal i potpuno onemoguće prijem programa. Dakle, bez upotrebe pojačavača, ne bi ni došlo do opisane pojave, koju krajnji korisnici nazivaju „smetnjom“.

Pored navedenog, pojačavači koji zbog neodgovarajućih karakteristika generišu radio-smetnje, mogu vrlo često da budu izvor smetnji drugim radio-stanicama, odnosno telekomunikacionim uređajima i sistemima.U skladu sa gorenavedenim, korisnici treba da budu veoma oprezni pri kupovini i korišćenju pojačavača. Najbolje je da to prepuste stručnim licima, jer u suprotnom, RATEL ne može da im garantuje nesmetan prijem programa na bilo kojoj lokaciji.