Godišnji izveštaj o parametrima kvaliteta

Na osnovu člana 4. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija („ Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 23/23, u daljem tekstu Pravilnik), operatori su dužni da vrše proveru kvaliteta pružanja usluga kao i da vrednosti parametara kvalteta dostavljaju Regulatornom telu za elektronske komunikacije i poštanske usluge (dalje: Regulator) na propisanim obrascima.

S tim u vezi, u obavezi ste da Regulatoru dostavite podatke u Izveštajima za elektronske komunikacione usluge za koje ste registrovani (Prilog 1 Pravilnika), za 2023. godinu.

Odgovarajuće obrasce Izveštaja o parametrima kvaliteta možete preuzeti sa portala: https://portal.ratel.rs/upitnici/cyr/index/intro.

Popunjene Izveštaje dostavite Regulatoru do 15. marta 2024. godine  u elektronskoj formi preko internet šaltera Regulatora, referišući se na vaš javni broj predmeta koji ste dobili u Zahtevu za dostavljanje podataka o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga za 2023. godinu, ili na imejl: kvalitet@ratel.rs, a svakako uvek možete dostaviti i u pisanom obliku na adresu Regulatora, Palmotićeva 2, 11000 Beograd.

Dostavljanje zatraženih podataka je zakonska obaveza za operatore prema čl.34 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj: 35/23). Za nepoštovanje ove zakonske obaveze prema stavu 1. tačka 2) član 170. predviđena je novčana kazna od 250.000,00 do 500.000,00 dinara za prekršaj za pravno lice.