Godišnji izveštaj o parametrima kvaliteta

Na osnovu člana 8., odnosno člana 11. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija (”Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 73/11 i 03/14),  operatori su dužni da vrše proveru kvaliteta pružanja usluga i mreža kao i da rezultate tih merenja dostavljaju Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Agencija) na odgovarajućim obrascima.

S tim u vezi, u obavezi ste da postupite u skladu sa odredbama člana 8. i da dostavite Agenciji podatke u vidu Pravilnikom propisanih Izveštaja za elektronske komunikacione usluge koje ste registrovali u Agenciji (Prilog 1 Pravilnika), za 2020. godinu.

Takođe, ukoliko posedujete licence Agencije za  javnu mobilnu komunikacionu mrežu, po članu 11. Pravilnika ste u obavezi da Agenciji dostavite vrednosti parametara kvaliteta u Izveštaju o parametrima kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže (Prilog 2 Pravilnika), za 2020. godinu, a takođe i vrednosti parametara za LTE mreže za 2020. godinu (u Napomeni obrasca PPK-21, odnosno PPK-2 ).

Odgovarajuće obrasce Izveštaja o parametrima kvaliteta možete preuzeti sa internet stranice Agencije, https://www.ratel.rs » ZA OPERATORE » UPUTSTVA I OBRASCI » GODIŠNjI IZVEŠTAJI O PARAMETRIMA KVALITETA

Popunjene Izveštaje dostavite Agenciji do 15. marta 2021. godine u elektronskoj formi (preporučujemo preko internet šaltera Agencije portal.ratel.rs referišući se na Vaš javni broj predmeta koji ste dobili u Zahtevu za dostavljanje podataka o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i mreža za 2020. godinu, ili na e-mail: kvalitet@ratel.rs), ili u pisanoj formi na adresu Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd.

Dostavljanje zatraženih podataka je zakonska obaveza za operatore prema čl.41 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br.44/10, 60/13-US i 62/14). Za nepoštovanje ove zakonske obaveze prema čl. 139. tačka 1. predviđena je novčana kazna od 250.000,00 do 500.000,00 dinara za prekršaj za pravno lice.

Napomene:

1.
 Vrednosti parametara treba da budu za period posmatranja od 01. oktobra do 31. decembra 2020., osim ako je drugačije navedeno u opisu parametra (za celu godinu);

2. Za parametre koji se dobijaju statistički potrebno je da se obavi anketa korisnika; na uzorku od minimalno 100 korisnika, osim ako je drugačije naznačeno u opisu parametra;

3. Podaci koji se prikazuju treba da budu za celu teritoriju na kojoj operator pruža usluge i/ili ima mrežu elektronskih komunikacija.