Godišnje naknade

Naknade za korišćenje numeracije

Operator kome je dodeljena numeracija dužan je da plaća godišnju nakanadu za korišćenje numeracije u skladu sa Prilogom 15 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/18, 49/19, 86/19-usklađeni din.iznosi i 156/20-usklađeni din.iznosi).Naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija

Operator koji obavlja delatnost elektronskih komunikacija dužan je da plaća godišnju nakanadu za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija u skladu sa Pravilnikom o visini naknade za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija.

Naknade za obavljanje poštanskih usluga

Poštanski operator koji obavlja poštanske usluge dužan je da plaća godišnju nakanadu za obavljanje poštanskih usluga u skladu sa Pravilnikom o visini i načinu plaćanja takse za izdavanje dozvole i naknade operativnih troškova za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik RS, broj 82/20).