Često postavljana pitanja - radio oprema

PITANJE: Da li se Pravilnik o RiTT opremi primenjuje na satelitske radio-difuzne prijemnike ?

Odgovor: Ne, u skladu sa članom 2. Pravilnik o RiTT, pravilnik se ne primenjuje na radio i televizijske prijemnike namenjene isključivo za prijem radio i televizijskih programa. Međutim, ovaj pravilnik se primenjuje na druge vrste satelitskih radio-difuznih prijemnika, kao što su GPS prijemnici. Pravilnik o RiTT opremi se takođe primenjuje na satelitske radio-difuzne prijemnike koji imaju povratni kanal, bilo da je on radio kanal ili ne.

PITANJE: Da li se Pravilnik o RiTT opremi primenjuje na radio opremu namenjenu pomorskim radio-komunikacijama?

Odgovor: U skladu sa članom2. stav 3. tačka 2) Pravilnika o RiTT opremi i Rešenjem ministra kulture, informisanja i informacionog društva, broj 119-01-00168/2011-06 od 29. maja 2012. godine, pravilnik se ne primenjuje na RiTT opremu koja je namenjena pomorskim radio- komunikacijama, a koja je predmet posebnih propisa. Pravilnik o RiTT opremi se međutim, primenjuje na:

-Radare za navigaciju koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima;

-Radare za navigaciju za brodove kojinisu predmet SOLAS konvencije (International Convention for the Safety of Life at Sea).

PITANJE: Koja je veza između Pravilnika o RiTT opremi („Službeni glasnik RS”, broj 11/12)i Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS”, broj 13/10) i Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Službeni glasnik RS”, broj 13/10)?

Odgovor: Da bi se izbegla dvostruka primena navedenih pravilnika, Pravilnik o RiTTopremi direktno pokriva i zahteve elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i zahteve bezbednosti (LVD). Dodatno, harmonizovani standardi koji se koriste u primeniPravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti i Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, takođe se koriste i u primeni Pravilnik o RiTT opremi.

PITANJE: Da li se Pravilnik o RiTT opremi primenjuje na antene?

Odgovor: Antene mogu biti aktivne i pasivne. Aktivne antene imaju jednu ili više elektronskih komponenata koje su u međusobnom dejstvu sa signalom. Sve druge antene se generalno smatraju pasivnim. Aktivne antene su predmet primene Pravilnik o RiTTPasivne antene nisu predmet Pravilnik o RiTT, ako se stavljaju na tržište kao pojedinačne komercijalne jedinice za distribuciju ili za krajnju upotrebu. Ako se isporučuju zajedno sa radio uređajem, radio uređaj je zajedno sa antenom predmet primene Pravilnik o RiTT. Proizvođač koji stavlja na tržište radio proizvode bez antene ili sa antenomkoja se može zameniti, u obavezije da obezbedi informacije o tipovima i/ili karakteristikama antena koje mogu biti korišćene sa njegovom opremom, tako da sva oprema bude usaglašena sa zahtevima Pravilnika o RiTT opremi. Prilikom instalacije antena treba slediti uputstva proizvođača radio predajnika odnosno radio uređaja. U slučaju gde se radio sistem integriše na lokaciji, kao na primer kod mikrotalasnih sistema tačka-tačka i tačka-više tačaka — prilikom njihovog puštanja u rad, lice koje integriše sistem je odgovorno da obezbedi njegovu usaglašenost sa zahtevima Pravilnika o RiTT opremi. Međutim, postoji nekoliko slučajeva u kojima postoji rizik da za pasivne antene, prodate odvojeno, kada se montiraju sa radio sistemom, neće biti zadovoljeni bitni zahtevi. Stoga se u tim slučajevima, one tretiraju kao “aktivne”.

PITANJE: Da li se Pravilnik o RiTT opremi primenjuje na radare?

Odgovor: Da, radari su predmet primene Pravilnika o RiTT opremi.

PITANJE: Da li se Pravilnik o RiTT opremi primenjuje na testnu radio opremu?

Odgovor: Oprema koja se koristi za testiranje radio opremese ne smatra radio-komunikacionom opremom i stoga se na nju ne primenjuje ovaj pravilnik. Međutim, korišćenje testne opreme može zahtevati pojedinačnu dozvolu za pravo na korišćenje radio-frekvencija.

PITANJE: Primena Pravilnika o RiTT opremi na ometače mobilnih telefona

Odgovor: S obzirom da ometači, kojima je sprečavanje rada mobilnih telefona osnovna funkcija, ne mogu ispuniti bitne zahtevePravilnika o RiTT opremi, stavljanje na tržište i stavljanje u upotrebu ovih uređaja je zabranjeno.

PITANJE: Primena Pravilnika o RiTT opremi na slušne implante

Odgovor: Pravilnika o RiTT opremi se ne primenjuje na slušne implante, jer se oni ne smatraju radio opremom. Ovo izuzimanje od primene ovog pravilnika je posledica trenutno primenjene tehnologije, a ne kao generičko izuzimanje.

PITANJE: Primena Pravilnika o RiTT opremi na komponente/pod-sklopove

Odgovor: Komponente/pod-sklopovi koji su telekomunikaciona terminalna opremaili radio oprema, u smislu Pravilnika o RiTT opremi, a koji se stavljaju na tržište ili u upotrebu, predmet su primene ovog pravilnika.

PITANJE: Primena Pravilnika o RiTT opremi na radio garniture (kitove)

Odgovor: Radio garniture (kitovi) su predmet primene Pravilnika o RiTT opremi. Kada je garnitura sklopljena u skladu sa pripadajućim uputstvom, proizvođač radio garniture je odgovoran za usaglašenost sa zahtevima Pravilnika o RiTT opremi. Kada se proizvod sklopi, od komponenata koje nisu deo garniture, odgovornost za krajnji proizvod je na licu koje pravi proizvod. Pasivne komponente/pod-sklopovi, kao posebni delovi, su isključeni iz primene ovog pravilnika. Međutim, kada se povezuju sa proizvodom, moraju se slediti uputstva proizvođača. U suprotnom, usaglašenost sa ovim pravilnikom mora pokazati odgovorno lice, koje ih ugrađuje u krajnji proizvod.

PITANJE: Primena Pravilnika o RiTT opremi na proizvode za sopstvene potrebe

Odgovor: RiTT oprema proizvedena za sopstvene potrebe, ne smatra se RiTT opremom koja se stavlja na tržište. Obaveza ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima ovog pravilnika,se javlja kada se takav proizvod stavi u rad.

Proizvodi uvezeni za ličnu upotrebu, od momenta njihovog ulaska na teritoriju Republike Srbije, se smatraju proizvodima koji se stavljaju na tržište i na njih se primenjuje ovaj pravilnik.

PITANJE: Primena Pravilnika o RiTT opremi na krajnji proizvod koji ima ugrađen modul za koji je sproveden postupak ocenjivanja usaglašenosti

Odgovor: U slučaju kada modul koji je terminalna oprema ili radio modul, za koji je izvršeno ocenjivanje usaglašenosti i koji je stavljen na tržište u skladu sa Pravilnikom o RiTT opremi, drugo lice ugrađuje u svoj finalni proizvod i taj finalni proizvod stavlja na tržište, lice koje ugrađuje modul postaje proizvođač finalnog proizvoda i stoga je odgovorno za dokazivanje usaglašenosti finalnog proizvoda sa bitnim i drugim zahtevima Pravilnika o RiTT opremi.

PITANJE: Da li se Pravilnik o RiTT opremi primenjuje na radio opremu namenjenu vazduhoplovnim radio–komunikacijama?

Odgovor: U skladu sa članom2. stav 3. tačka 2) Pravilnika o RiTT opremi i Rešenjem ministra kulture, informisanja i informacionog društva, broj 119-01-00168/2011-06 od 29. maja 2012. godine, pravilnik se ne primenjuje na RiTT opremu koja je namenjena vazduhoplovnim radio-komunikacijama, a koja je predmet posebnih propisa.