Alati za korisnike

Prioritet RATEL-a je obezbeđivanje stalnog unapređenja dostupnosti, pristupačnosti i kvaliteta javnih komunikacionih mreža i usluga za sve korisnike. Usled toga, RATEL je izradio alate čijom upotrebom korisnici na jednostavan način mogu proveriti kvalitet usluga u mobilnim komunikacionim mrežama i kvalitet usluge širokopojasnog Internet pristupa u fiksnim i mobilnim komunikacionim mrežama.

Za svaki korisnički alat, RATEL je razvio poseban portal/aplikaciju koji su dostupni korisnicima na korišćenje, na srpskom i engleskom jeziku.

Važno je napomenuti da je RATEL nadležan za rešavanje prigovora na rad operatora u oblasti elektronskih komunikacija, te korisnici mogu da podnose prigovore RATEL-u, s tim da je neohodno najpre da pokušaju rešavanje problema neposredno sa operatorom. Tačne instrukcije o načinu podnošenja prigovora se mogu pronaći na sledećoj stranici: Prigovori

Alat za proveru kvaliteta usluga u mobilnim komunikacionim mrežama (Benchmarking)

RATEL je 2017. godine sproveo prva sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima (benchmarking) mobilnih komunikacionih mreža operatora: Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile. Počevši od 2017. godine, RATEL je benchmarking merenja uvrstio u svoje redovne aktivnosti. Merenja su vršena tokom septembra i oktobra 2017. i 2018. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na period merenja. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od prikazanih na portalu.

Benchmarking merenja realizovana 2018. godine su obuhvatila 47 gradova (12 više u odnosu na kampanju iz 2017. godine) i 10.000km puteva u Srbiji. Merenja su uključivala:

  • merenje parametara kvaliteta govorne i usluge prenosa podataka,
  • merenja radio parametara za 2G/3G/4G tehnologije.

RATEL je kreirao interaktivni portal za uporedni prikaz kvaliteta usluga u mrežama mobilnih operatora u Republici Srbiji. Svi detalji o realizovanim merenjima su dostupni na sledećoj stranici: http://benchmark.ratel.rs/sr

Interaktivni portal je dostupan na sledećoj stranici: http://benchmark.ratel.rs/portal

Benchmarking merenja će se vršiti i tokom septembra i oktobra 2019. godine, nakon čega će rezultati merenja biti dostupni na portalu.

 

Benchmarking interaktivni portal

Upotrebom portala, korisnici na jednostavan način mogu uporediti performanse mobilnih mreža za lokaciju i uslugu od njihovog interesa.

Upotrebom padajućeg menija, korisnik može odabrati tip merenja:

Upotrebom padajućeg menija, ukoliko želi, korisnik može odabrati konkretan test (govornu uslugu ili neku od usluga prenosa podataka):

 Upotrebom padajućeg menija, korisnik može odabrati i konkretnu lokaciju od interesa:

Korisnik može (ali ne mora) odabrati i konkretnu tehnologiju za koju želi da vidi rezultate:

 Na levoj strani ekrana, prikazani su grafici sa rezultatima merenja za zadati kriterijum. Svaki grafik u opisu ima koncizne informacije o tipu prikazanih podataka, jedinicama mere i načinu interpretacije rezultata. Na desnoj strani ekrana se nalazi mapa sa rezultatima merenja. Mapa će biti automatski ažurirana, rezultati će se prikazati u formi obojenih krugova, i to u skladu sa bojama koje reflektuju boju brenda operatora. Sivom bojom predstavljena su područja gde barem dva operatora imaju isti najbolji rezultat. Klikom na konkretan obojeni krug, dobijaju se rezultati za sva tri operatora na tom području. Mapu je moguće zumirati, za potrebe detaljnijeg prikaza.

 

Prikaz rezultata merenja za zadati kriterijum

Alat za proveru kvaliteta usluge širokopojasnog Internet pristupa

unnamed.png
RATEL je korisnicima usluge pristupa Internetu u javnim fiksnim i javnim mobilnim komunikacionim mrežama, od maja 2016. godine, omogućio merenje kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa Internetu, putem aplikacije RATEL NetTest.

Testiranje Internet konekcije u javnim fiksnim komunikacionim mrežama se vrši korišćenjem aplikacije na Internet stranici RATEL-a: https://nettest.ratel.rs

Testiranje Internet konekcije u javnim mobilnim mrežama se vrši korišćenjem aplikacije, koja se besplatno može preuzeti za Android i iOS mobilne uređaje na Google Play Store i Apple App Store. 

RATEL NetTest meri konekciju sa korisničkog uređaja (računar, tablet, mobilni terminal) prema mernom serveru. Merni server se nalazi u Serbian Open eXchange-u, sa kojim su povezani najveći operatori usluga, te je reč o nezavisnom i optimalnom mestu, kojim se ne favorizuje konekcija ka bilo kom od operatora.

 

Pokretanje testa

Aplikacija RATEL NetTest korisnicima nudi mogućnost provere kvaliteta i brzine trenutne Internet konekcije.

 

 Prikaz rezultata testiranja Internet konekcije korišćenjem mobilne aplikacije RATEL NetTest

Na mapi Srbije se mogu proveriti i rezultati ostalih korisnika koji su vršili testiranje. Ova funkcionalnost omogućava komparativnu analizu operatora Internet usluga u zavisnosti od lokacije ili tipa pristupa Internetu (fiksni/mobilni). Skala boja crveno/žuto/zeleno je vizuelni pokazatelj da li je kvalitet Internet konekcije dovoljno dobar za većinu Internet usluga. Ova skala ne uzima u obzir korišćenu tehnologiju za realizaciju usluge.