RATEL doneo rešenje o uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji putem javnih mobilnih komunikacionih mreža korišćenjem CLL tehnologije

08.06.2021
U cilju podsticanja konkurencije elektronskih komunikacionih mreža i usluga na tehnološki neutralnoj osnovi, unapređivanja njihovog kapaciteta, odnosno kvaliteta, doprinosa razvoju tržišta elektronskih komunikacija i zaštite interesa korisnika elektronskih komunikacija, shodno članu 3. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), RATEL je sproveo postupak određivanja uslova pod kojim se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža dozvoljava da krajnjim korisnicima pružaju elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem svojih mobilnih mreža, u svim mestima u kojima ima do 3000 stanovnika prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz poslednjeg zvaničnog popisa u Republici Srbiji i doneo odgovarajuće rešenje broj: 1-01-3491-1148/17-10 od 16.4. 2018. godine.

U proteklom periodu broj korisnika elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem javnih mobilnih mreža, korišćenjem CLL tehnologije (Cellular Local Loop), nije se u značajnoj meri povećao i određeni operatori su zatražili od RATEL-a da preispita odluku u pogledu ograničenja korišćenja navedene tehnologije.
Stoga je RATEL, saglasno odredbi člana 94. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje, u daljem tekstu: ZUP), u vezi sa čl. 7. i 9. ZUP-a, dana 10.5.2021. godine, javnim saopštenjem pokrenuo upravni postupak za donošenje novog rešenja kojim će biti regulisano pružanje elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem javnih mobilnih komunikacionih mreža i pozvao operatore da se izjasne na činjenice i okolnosti koje su predmet, odnosno činjenična građa ove upravne stvari.

U ostavljenom roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog saopštenja na internet stranici i oglasnoj tabli RATEL-a operatori nisu dostavili tražena izjašnjenja, pa se može smatrati da nisu imali primedbe na prezentovane činjenice i okolnosti od značaja za donošenje ovog rešenja, te je 7.6. 2021. godine doneto novo rešenje o uslovima pod kojim se dozvoljava pružanje elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji putem javne mobilne mreže, korišćenjem CLL tehnologije na celoj teritoriji Republike Srbije, u svim mestima, bez ograničenja u pogledu broja stanovnika, a koje se javno dostavlja.

Javno objavljivanje ovog rešenja izvršeno je dana 8.6.2021. godine, saglasno članu 78. ZUP-a. Smatra se da je javno dostavljanje ovog rešenja izvršeno kada istekne 15 dana od kada je isto objavljeno na internet stranici i oglasnoj tabli RATEL-a, odnosno 24. juna 2021. godine.