Portal "Cene usluga"

02.09.2019

Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon) definisane su nadležnosti Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) u pogledu uspostavljanja i vođenja baze podataka o cenama javnih komunikacionih mreža i usluga koje pružaju operatori elektronskih komunikacija u Republici Srbiji.

S tim u vezi RATEL je pripremio odgovarajuću infrastrukturu u vidu posebne internet stranice odnosno Portala www.ceneusluga.rs na kojem će biti prikazivane informacije o javno dostupnim uslugama iz oblasti elektronskih komunikacija (EK) koje operatori u Republici Srbiji nude krajnjim korisnicima. Usluge su grupisane u sledećim kategorijama:

- Fiksna telefonija;
- Mobilna telefonija;
- Internet;
- Televizija;
- Paketi usluga.

Za svaku od ovih usluga podaci se prikazuju na jednostavan i praktičan način u formi i redosledu koji ne favorizuje nijednog operatora, niti bilo koju ponuđenu uslugu.

Portal sadrži detalje ponuda pojedinih usluga operatora sa prikazanom cenom a krajnji korisnici imaju mogućnost pretraživanja i upoređivanja po različitim kriterijumima kao što su cena, broj minuta, količina i brzina prenosa podataka, broj i vrsta TV kanala i sl.

Navedeni podaci na Portalu služe isključivo u svrhu davanja opštih informacija korisnicima, nisu sveobuhvatni i ne predstavljaju bilo kakav savet, sugestiju, niti nameru RATEL-a da utiče na izbor krajnjeg korisnika. U svakom trenutku je omogućen i direktan uvid u detalje ponude na internet stranici operatora pružaoca usluge. 

Pozivamo operatore registrovane u Republici Srbiji da se registruju na Portalu i objave podatake o cenama usluga u oblasti elektronskih komunikacija koje nude krajnjim korisnicima. Više detalja o postupku registracije operatora, unosa i ažuriranja podataka o cenama usluga možete pronaći na adresi www.ceneusluga.rs.