Obaveštenje o produženju roka trajanja javnih konsultacija za 3 Nacrta pravilnika

27.10.2023

Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) pozvalo je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija o  Nacrtu pravilnika o načinu obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, Nacrtu pravilnika o uslovima pristupa do prve ili nakon prve razdelne tačke i načinu raspodele troškova i Nacrtu pravilnika o primeni troškovnog principa i izveštavanju od strane privrednog subjekta sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija, dostave svoje mišljenje u roku od 30 dana, tačnije u roku  koji ističe 1. 11. 2023. godine.

Obaveštavamo da se navedeni rok trajanja javnih konsultacija za predmetne akte produžava za 15 dana, odnosno novi rok za dostavljanje mišljenja ističe 16. 11. 2023. godine.