JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIOFREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 880-915/925-960 MHZ

01.04.2024

U skladu sa čl. 36. i 37. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 35/23), Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radiofrekvencijskim opsezima 880-915/925-960 MHz

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, Beograd

E-mail: ratel@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

Jelena Šotić, jelena.sotic@ratel.rs, broj telefona:  011/2026 848

Raspored aktivnosti:

Početak javnih konsultacija

2. april 2024. godine.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 2. maja 2024. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Regulatora.

Nacrt pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radiofrekvencijskim opsezima 880-915/925-960 MHz