Javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne zvučne radiodifuzne stanice u delu VHFopsega (216-230 MHz) za teritoriju Republike Srbije

05.09.2017

U skladu sa odredbama čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnikao utvrđivanju Plana raspodele frekvencija /lokacija/ oblasti za terestričke digitalne zvučne radiodifuzne stanice u delu VHF opsega (216-230 MHz)za teritorijuRepublikeSrbije.

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva 2
11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail:
javnekonsultacije@ratel.rs, ratel@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:


Natalija Varagić

Telefon: 011 3241 907
E-mail:
natalija.varagic@ratel.rsRaspored aktivnosti

5. septembar 2017.godine

Objavljivanje Nacrta Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne zvučne radiodifuzne stanice u delu VHF opsega (216-230 MHz) za teritorijuRepublike Srbijena sajtu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.


11. septembar 2017. godine

Početak javnih konsultacija

11. oktobar 2017. godine

Završetak javnih konsultacija – rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnikao utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne zvučne radiodifuzne stanice u delu VHF opsega (216-230 MHz) zateritorijuRepublike Srbije

Нацрт Плана Расподеле T-DAB