Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o obračunu troškovno zasnovanih cena po modelu dugoročnih inkrementalnih troškova

06.11.2019

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 1) i člana 23. stav 1, a u vezi sa članom 68. st. 5, 6. i 7. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), članom 12. stav 1. tačka 1) i članom 16. tačka 4) Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge („Službeni glasnik RS”, br. 125/14 i 30/16),

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd
Faks: 011/3242-673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

g-đa Smiljana Barjaktarović Telefon: 011/2026-854

E-mail: smiljana.barjaktarovic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

6. novembar 2019. 

Objavljivanje nacrta Pravilnika o obračunu troškovno zasnovanih cena po modelu dugoročnih inkrementalnih troškova 

7. novembar 2019.

Početak javnih konsultacija.

7. decembar 2019.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.