Javne konsultacije o Izveštaju o analizi maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 1)

28.11.2017
U skladu sa članom 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Izveštaju o analizi maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 1). Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije
i poštanske usluge
Palmotićeva 2
11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Smiljana Barjaktarović
Telefon: 011 2026854
E-mail: smiljana.barjaktarovic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

28. novembar 2017.


Objavljivanje Izveštaja o analizi maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 1) na sajtu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i početak javnih konsultacija.

28. decembar 2017.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javne konsultacije objavljuju se na Internet stranici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Izveštaj o analizi maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

Preuzmite PDF dokument