Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Bezbednost ličnih podataka

Sve dobijene podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge - RATEL, Palmotićeva 2, Beograd (u daljem tekstu: Agencija). Podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo za potrebe nesmetanog vršenja nadležnosti Agencije, a radi ostvarivanja prava i obaveza lica na koja se podaci odnose i vođenja upravnih i drugih postupaka u skladu sa zakonom. Podaci o ličnosti koriste se u cilju identifikacije lica, kao i utvrđivanja činjenica neophodnih za vođenje relevantnih postupaka i neće biti deljeni, niti dostupni drugim licima i državnim organima, osim u slučajevima i na način predviđen važećim zakonskim propisima. Podatke o ličnosti koriste i obrađuju isključivo za to nadležna lica, zaposlena u Agenciji, a radi obavljanja svojih radnih zadataka i dužnosti. Lice od koga se podaci o ličnosti prikupljaju, odnosno na koje se prikupljeni podaci odnose, podatke daje dobrovoljno, odnosno na osnovu obaveza sadržanih u Zakonu o elektronskim komunikacijama, Zakonu o opštem upravnom postupku, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Lica od kojih se prikupljaju podaci o ličnosti, odnosno na koja se ti podaci odnose, zadržavaju sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim propisima (pravo na uvid, pravo na kopiju, pravo na ispravku, itd.). Agencija će obavestiti lice od koga se podaci prikupljaju, odnosno lice na koje se podaci odnose, o svim drugim okolnostima čije bi nesaopštavanje bilo suprotno savesnom postupanju i rukovanju podacima.

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Igor Petronijević
064/2026911
e-mail: kabinet@ratel.rs