Završene javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o obrascu i načinu izdavanja legitimacije ovlašćenog lica za obavljanje stručnog nadzora nad radom poštanskog operatora

26.11.2020

U skladu sa čl. 34-36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 – dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pozvala je stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o obrascu i načinu izdavanja legitimacije ovlašćenog lica za obavljanje stručnog nadzora nad radom poštanskog operatora.

 

Rok za dostavljanje mišljenja bio je 24.11.2020. godine.

 

Tokom javnih konsultacija nije bilo dostavljenih mišljenja.