UVOZ TELEKOMUNIKACIONE OPREME U SRBIJU

10.10.2013
U medijima se povremeno pojavljuju tekstovi koji koji govore o nemogućnosti uvoza ajfon uređaja u Srbiju. Tom temom se bave i specijalizovani blogovi, a zainteresovani korisnici se obraćaju RATEL-u sa pitanjem zašto se ajfon uređaji ne uvoze u Srbiju.

Tim povodom, Republička agencija za elektronske komunikacije želi da pruži dodatna objašnjenja.

Ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija je donelo Pravilnik o radio-opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi kojim su propisani uslovi koje takva oprema mora da ispuni, da bi mogla da bude uvezena i stavljena na tržište. Resorno ministarstvo je imenovalo RATEL kao telo koje ocenjuje usaglašenost radio i telekomunikacione terminalne (RiTT) opreme i propisalo dokumentaciju koju proizvođači ili uvoznici opreme moraju da podnesu i na osnovu koje se ocenjuje usaglašenost opreme sa Pravilnikom.

RATEL je od dana imenovanja izdao više od 1.800 potvrda o usaglašenosti radio i terminalne telekomunikacione opreme sa odredbama Pravilnika. Izvestan broj zahteva za ocenu je odbijen zbog nedostajuće ili nepotpune dokumentacije, među njima i jedan zahtev u vezi sa ajfon uređajima.

Više detalja o RiTT opremi i proceduri za dobijanje potvrde o njenoj usaglašenosti opreme sa Pravilnikom nalazi se na adresi.