STUPIO NA SNAGU NOVI PLAN NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA

03.07.2020

Planom namene radio-frekvencijskih opsega utvrđuju se namene radio-frekvencijskih opsega za pojedine radio-komunikacijske službe i delatnosti u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sporazumima i preporukama i interesima građana, privrede, bezbednosti i odbrane zemlje.

Na osnovu člana 83. stav 4. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 - US, 62/14 i 95/18 - dr. zakon), na sednici Vlade Republike Srbije od 18. juna 2020. godine doneta je Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega, na osnovu predloga koji je pripremio RATEL, a koji je utvrdilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uz učešće nadležnog organa autonomne pokrajine.

Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 89/20 od 25. juna 2020. godine, stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 3. jula 2020. godine. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestala je da važi Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega („Službeni glasnik RS”, broj 99/12). 

Donošenjem Plana namene radio-frekvencijskih opsega stekli su se pravni uslovi za izmene postojećih i donošenje novih pravilnika u oblasti radio-komunikacija.

Plan namene radio-frekvencijskih opsega