Skupštinski odbor usvojio Izveštaj o radu za 2018. godinu RATEL-a

01.10.2019

Na 49. sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održanoj 1. oktobra 2019. godine, članovi Odbora razmatrali su Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) za 2018. godinu.

Izveštaj o radu predstavio je direktor RATEL-a dr Vladica Tintor i istakao da je u 2018.ostvaren prihod na tržištu elektronskih komunikacija od oko 198,7 milijardi dinara, što je za 3,9% više u odnosu na prethodnu godinu. U bruto domaćem proizvodu Srbije prihodi od elektronskih komunikacija su u 2018. godini imali udeo od 3,9%. Najveći deo u ukupnim prihodima ostvaren je, kao i prethodnih godina, od pružanja usluge mobilne telefonije, i on čini 58,2% ukupnih prihoda (115,6 milijardi dinara).

Kada su poštanske usluge u pitanju, u Republici Srbiji se beleži rast broja poštanskih usluga za 1% već drugu godinu zaredom. U proseku, u 2018. godini uručena je 131 poštanska pošiljka po domaćinstvu, odnosno 45 poštanskih pošiljaka po stanovniku. Poštanska delatnost ostvarila je prihod od poštanskih pošiljaka od oko 20 milijardi dinara, što je približno 0,4% projektovanog BDP-a. Iako je univerzalna poštanska usluga (sa 89,1%) dominantna u ukupnom obimu obavljenih poštanskih usluga, ona ostvaruje manji prihod od komercijalnih usluga (preko 55%). Prihod od univerzalne poštanske usluge je porastao za 3,3%, dok prihod od komercijalnih usluga kontinuirano raste, te trenutna stopa rasta iznosi približno 13%

Ukupan broj pretplatnika usluge distribucije medijskih sadržaja je u godini za nama iznosio 1,88 miliona i povećan je u odnosu na 2017. za 10,6%, najviše zahvaljujući porastu pretplatnika usluga distribucije medijskih sadržaja preko kablovske distributivne mreže. Ukupan prihod od pružanja usluga na tržištu distribucije medijskih sadržaja u 2018. godine iznosi 24,10 milijardi dinara i veći je za oko 18% u odnosu na prethodnu godinu.

Ističući rezultate, dr Tintor naveo je da je izdato  15269 pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija oduzeto je 6295 pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija, a u novembru 2018. godine po prvi put izdata privremena dozvola za korišćenje radio-frekvencija za T-DAB radio-difuznu stanicu, čime je otpočela testna faza uvođenja terestričke digitalne audio radio-difuzije u Srbiji.

 Formirano je 885 novih predmeta u vezi sa prigovorima korisnika, pri čemu je 502 prigovora rešeno pozitivno u korist korisnika, izdate su 563 potvrde o usaglašenosti radio opreme, doneto je 45 rešenja o dodeli, produženju ili oduzimanju numeracije, izdato je osam novih dozvola za obavljanje poštanskih usluga, uneta su 6.444 kontrolno-merna zapisa u bazu podataka, izdato je 156 potvrda o upisu i brisanju operatora Evidenciju, a u registar posebnih CERT-ova je upisano četiri Posebna CERT-a. Upravni odbor RATEL-a je doneo sedam pravilnika. 

RATEL je svoje kadrovske i tehničke resurse usmerio na aktivnosti povodom akvizicije lokacije novog kontrolno-mer­nog centra u Vojvodini i izgradnje mreže stanica za monitorisanje RF spektra za 12 lokacija u Srbiji, uspostavljanje sistema za elektronsko izdavanje dozvola za radio stanice, projekat uporednog merenja i analize parametara kvaliteta usluga ,uspostavljanje portala za mrežu senzora preko kojih se obavlja kontinu­irano i dugotrajno praćenje nivoa ukupnog električnog polja koje potiče od elektronskih komunikacionih mreža i opreme.

Završavajući izlaganje Izveštaja za 2018. dr Vladica Tintor je rekao da su sve aktivnosti RATEL-a kao nacionalnog regulatornog tela za oblast elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacione bezbednosti, tokom 2018. godine bile usmerene na očuvanje konkurentnog tržišta, poboljšanje uslova za rad operatora na tržištu telekomunikacija i poštanskih usluga, obezbeđivanje većeg stepena zaštite krajnjih korisnika, poboljšanje kvaliteta usluga, kao i na promociju informacione bezbednosti u Republici Srbiji.

Nakon diskusije, Odbor je na osnovu člana 237. Poslovnika Narodne skupštine razmotrio Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2018. godinu i utvrdio Predlog zaključka da prihvata Izveštaj koji je podneo Narodnoj skupštini na dalje razmatranje i usvajanje.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Dalibor Radičević, Ognjen Pantović, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, Ivan Bauer, Milan Ljubić, Vladimir Orlić, Jovica Jevtić i Snežana B. Petrović.