Pokrivenost signalom mobilne telefonije, stanje na dan 30.9.2019. godine

20.12.2019

Usluge mobilne telefonije u Republici Srbiji pružaju tri operatora:

  • Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd;
  • TELENOR D.O.O. BEOGRAD;
  • VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD).

Sva tri operatora poseduju pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija na osnovu javnog nadmetanja (licence) za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne mobilne telekomunikacione mreže na tehnološki neutralnoj osnovi u sledećim radio-frekvencijskim opsezima:

  • 791-821/832-862 MHz;
  • 890-915/935-960 MHz;
  • 1710-1780/1805-1875 MHz;
  • 1900-1915 MHz (ovaj opseg operatori još uvek ne koriste);
  • 1920-1965/2110-2165 MHz.

Operatori koriste GSM (2G), UMTS (3G) i LTE (4G) tehnologiju.

Na osnovu seta ulaznih podataka dobijenih od strane operatora o aktivnim baznim stanicama u mreži, korišćenjem predikcionog modela Ratel-a, u nastavku je za svakog od operatora dat:

  • pregled broja aktivnih lokacija baznih stanica i pregled broja baznih stanica po tehnologiji/frekvenciji (Tabela 1);
  • uporedni prikaz pokrivenosti teritorije i stanovništva po tehnologijama izražen u procentima (Tabela 2);
grafički prikaz pokrivenosti signalom mobilne telefonije po tehnologijama GSM/UMTS/LTE (Prikaz mobilnih mreža operatora).