Novi operator infrastrukturnih usluga “Cetin”

08.07.2020

U evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga koju vodi i održava RATEL, od 1.7.2020. godine upisan je novi infrastrukturni operator Cetin doo koji je nastao izdvajanjem dela telekomunikacione infrastrukture operatora Telenor Srbija u nezavisnu kompaniju.

Telenor Srbija će i dalje nastaviti sa obavljanjem delatnosti  elektronskih komunikacija kroz pružanje usluga korisnicima u skladu sa pravima i obavezama iz postojećih licenci, rešenja i pojedinačnih dozvola izdatih od strane RATEL-a.

Poslovanje novog operatora Cetin doo biće usmereno na unapređenje kvaliteta telekomunikacione infrastrukture i primenu novih tehnologija, čime se dugoročno podstiče konkurencija na tržištu elektronskih komunikacija u Republici Srbiji, što je jedan od najvažnijih ciljeva RATEL-a.

Više detalja o mrežama i uslugama za koje je evidentiran novi operator Cetin doo na sledećem linku: http://registar.ratel.rs/sr/reg201?