Kreiran portal za prikaz mapa pokrivenosti mobilnih mreža

05.03.2021

U cilju pružanja informacije svim zainteresovanim korisnicima o mapama pokrivanja mobilnih mreža u Srbiji, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) je kreirala interaktivni WEB portal.

Korisnicima je omogućeno da za određenu vremensku odrednicu dobiju prikaz mape pokrivanja za celu teritoriju Srbije, po tehnologiji/operatoru i na taj način provere pokrivenost, odnosno nivo signala mobilnih mreža na lokacijama širom zemlje. Na interaktivnom WEB portalu nalazi se i izveštaj o uporednom prikazu procenata pokrivenosti teritorije/stanovništva po tehnologijama i pregled bežične pristupne mreže sa podacima o aktivnim baznim stanicama, ripiterima i WiFi, za sva tri operatora.

Objektivno poređenje, kao i konzistentan prikaz svih relevantnih podataka (isti uslovi za sve mobilne operatore), pomažu korisnicima pri donošenju odluke o izboru operatora, ukoliko je odluka zasnovana na predikciji raspoloživosti pokrivanja na određenom području ili izabranoj lokaciji.

To predstavlja pogodnost, kako za operatore, tako i za korisnike, u smislu podsticaja zdrave konkurencije, unapređenja kvaliteta postojećih mobilnih usluga za krajnje korisnike, kao i praćenja razvoja mobilnih komunikacionih mreža.

Imajući u vidu da su mape pokrivanja zasnovane na predikciji, ne može se garantovati tačnost svih rezultata. Osim toga, kvalitet signala može biti dodatno degradiran uticajem sredine kroz koju se signal prostire, različitih objekata u neposrednom okruženju, trenutnog saobraćaja, odnosno opterećenja (zagušenja) u mobilnoj mreži itd. Treba napomenuti da se radi isključivo o predikciji signala van zatvorenih prostora (outdoor pokrivanje). Uzevši sve ovo u obzir, može se reći da proračun daje dobru procenu nivoa signala a za tačne rezultate, neophodno je izvršiti merenja na konkretnoj lokaciji.

Mape pokrivanja mobilnih mreža nastale su korišćenjem podataka koje dostavljaju mobilni operatori. RATEL periodično dobija od svakog operatora tačno određene skupove podataka o mrežnoj arhitekturi. Nakon toga se alat za planiranje radio mreže koristi za obradu podataka i generisanje predikcije pokrivanja, koristeći RATEL-ov optimizovani predikcioni model u tandemu sa digitalnim modelom terena (DTM) i podacima o tipu zemljišta (clutter).

RATEL će redovno (kvartalno) ažurirati mape, kako bi se reflektovale promene u pokrivanju nastale usled proširenja mobilnih mreža operatora.

Pristup portalu omogućen je klikom na baner koji se nalazi na osnovnoj strani RATEL-ovog sajta, odnosno klikom na link.