JAVNO SAOPŠTENjE OPERATORIMA – POKRETANjE UPRAVNOG POSTUPKA JAVNIM SAOPŠTENjEM (28.12.2017)

28.12.2017
Imajući u vidu zainteresovanost operatora mobilnih mreža da krajnjim korisnicima pružaju elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem svojih mobilnih mreža (Cellular Local Loop - CLL), interes građana, značajne investicije operatora, kao i eventualne posledice koje veća zastupljenost ovog tehničkog rešenja može imati na tržište elektronskih komunikacija u Republici Srbiji, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija) je, dopisom broj: 1-01-3491-301/16 od 21.4.2016. godine, zatražila od nadležnog ministarstva mišljenje o primeni ove tehnologije.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je u svom odgovoru broj: 011-00-217/2016-07 od 9.5.2016. godine, ukazalo da su Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14, u daljem tekstu: Zakon) utvrđeni osnovni ciljevi i načela regulisanja odnosa u oblasti elektronskih komunikacija među kojima je i podsticanje konkurencije, ekonomičnosti i delotvornosti u obavljanju delatnosti elektronskih komunikacija na tehnološki neutralnoj osnovi. Takođe nadležno ministarstvo je mišljenja da bi ce korišćenjem CLL tehnologije u ruralnim sredinama obezbedilo pokrivanje cele teritorije Republike Srbije uslugama univerzalnog servisa, kao i potražnja za proširenjem skupa usluga univerzalnog servisa u skladu sa mogućnostima i zahtevima krajnjih korisnika.

U cilju podsticanja konkurencije elektronskih komunikacionih mreža i usluga na tehnološki neutralnoj osnovi, unapređivanja njihovog kapaciteta, odnosno kvaliteta, doprinosa razvoju tržišta elektronskih komunikacija i zaštite interesa korisnika elektronskih komunikacija, shodno članu 3. Zakona, Agencija je sprovela postupak određivanja uslova pod kojim se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža, dozvoljava da krajnjim korisnicima pružaju elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem svojih mobilnih mreža, u svim mestima u kojima ima do 1500 stanovnika prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz poslednjeg zvaničnog popisa u Republici Srbiji. Nakon sprovedenog postupka, Agencija je donela odgovarajuće rešenje broj: 1-01-3491-301/16-5 od 9.9.2016. godine.
U proteklom periodu broj korisnika elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji koja se realizuje putem mobilnih mreža (Cellular Local Loop - CLL), nije se u značajnoj meri povećao i određeni operatori su zatražili od Agencije da preispita odluku u pogledu ograničenja korišćenja navedene tehnologije.
Stoga Agencija, saglasno odredbi člana 94. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, u daljem tekstu: ZUP), u vezi sa čl. 7. i 9. ZUP, ovim javnim saopštenjem pokreće upravni postupak za donošenje novog rešenja kojim će biti regulisano pružanje elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem javnih mobilnih komunikacionih mreža i poziva operatore da se izjasne na sledeće činjenice i okolnosti koje su predmet, odnosno činjenična građa ove upravne stvari:

1. Dozvoljava se korišćenje svih radio-frekvencijskih opsega, dodeljenih na korišćenje operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža, za pružanje elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji (Cellular Local Loop - CLL) u svim mestima u kojima ima do 3000 stanovnika prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz poslednjeg zvaničnog popisa u Republici Srbiji. Spisak navedenih mesta je dostupan na sledećem linku: Mesta u kojima ima do 3000 stanovnika prema poslednjem zvaničnom popisu u Republici Srbiji

2. Dozvoljava se korišćenje geografskog broja u skladu sa Planom numeracije („Službeni glasnik RS“, br. 32/11, 35/12, 64/13 i 60/16) za pružanje javne govorne usluge na fiksnoj lokaciji putem javne mobilne mreže, pod uslovom da je mobilnost terminalnog uređaja pri korišćenju ove usluge ograničena na minimalno potrebnu, a da omogućava adekvatno pružanje usluge, uzimajući u obzir korišćenu tehnologiju.

3. Operator je dužan da uslugu pruža u skladu sa kvalitetom propisanim opštim aktom Agencije, kojim su određene vrednosti parametara kvaliteta javnih komunikacionih mreža i usluga.

4. Operator je dužan da obavesti korisnika o svim ograničenjima ove tehnologije, a posebno:

1) da je uslugu moguće koristiti samo na adresi koju je korisnik naveo pri zaključenju ugovora;
2) o potencijalnim ograničenjima pri korišćenju usluge unutar objekata;
3) o nepostojanju određenih funkcionalnosti koje se tipično očekuju od fiksnog telefonskog priključka (npr. korišćenje faks uređaja...).

5. Operator je dužan da pretplatniku omogući probni period korišćenja navedene usluge od 15 dana, i ukoliko pretplatnik nije zadovoljan kvalitetom pružene usluge, da mu pruži mogućnost da raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom.

6. Ukoliko zastupljenost pretplatnika navedene tehnologije prevaziđe 10 odsto svih pretplatnika javne govorne usluge na fiksnoj lokaciji, Agencija može da propiše dodatne uslove, koji bi se odnosili na realizaciju univerzalnog servisa u Republici Srbiji.
Dostavljena izjašnjenja operatora Agencija će ceniti u postupku određivanja uslova pod kojim se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža, dozvoljava da krajnjim korisnicima pružaju elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem svojih mobilnih mreža na teritoriji Republike Srbije.

Rok za dostavljanje izjašnjenja je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog saopštenja na veb prezentaciji tj. Internet stranici i oglasnoj tabli Agencije.

Operatori svoja izjašnjenja mogu dostaviti na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva 2, 11103 Beograd, PAK: 106306, Republika Srbija

Sa naznakom: Izjašnjenje o uslovima korišćenja CLL tehnologije u Republici Srbiji