Javni poziv za prijavu lica koja nameravaju da koriste frekvencije iz frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge - širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/fiksne komunik

29.02.2016
U cilju regulisanja telekomunikacionog tržišta i racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, pozivaju se lica koja nameravaju da koriste radio-frekvencije iz opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz da Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge podnesu prijavu o namerama.

Uslovi za korišćenje navedenih frekvencijskih opsega definisani su u sledeći dokumentima :

• Plan namene radio-frekvencijskih opsega („Službeni glasnik RS“, broj 99 od 16.10.2012. godine);
• Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge - širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/fiksne komunikacione mreže (MFCN) u frekevencijskim opsezima 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz ( „Službeni glasniku RS“, broj 10 od 31.01.2014. godine) (u daljem tekstu Plan raspodele);
• Odluke Svetske konferencije o radio-komunikacijama (WRC-15) održanoj u Ženevi 02-27.novembra 2015. godine, kojima je frekvencijski opseg 3400-3600 MHz identifikovan kao dodatni frekvencijski opseg za International Mobile Telecommunications (IMT);
• Tehnički sporazum između administracija Austrije, Hrvatske, Mađarske, Srbije, Republike Slovačke i Slovenije o koordinaciji u pograničnim oblastima, terestričkih sistema namenjenih za pružanje elektronskih komunikacionih usluga u frekvencijskom opsegu 3400-3800 MHz, potisanog 24.11.2015. godine.

Lica koja nameravaju da pod navedenim uslovima koriste frekvencije iz frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz, treba da dostave Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge sledeće podatke:

1. naziv i adresu;
2. ime i prezime odgovorne i kontakt osobe, telefon, e-mail;
3. opseg frekvencija za korišćenje : 3400-3600 MHz ili 3600-3800 MHz ili oba;
4. širinu frekvencijskog bloka za korišćenje (frekvencijski blok je je umnožak osnovnog frekvencijskog bloka širine 5 MHz prema Planu raspodele, tačke 2.1 i 2.2). Ukoliko se planira korišćenje frekvencijskih blokova po regionima, potrebno je navesti konkretne širine za svaki region;
5. planirane usluge;
6. planiranu tehnologiju;
7. planirani način pristupa : fiksni/nomadski/mobilni;
8. planiranu oblast pokrivanja: nacionalno/regionalno/lokalno (u slučaju regionalnog ili lokalnog pokrivanja navesti nazive oblasti od interesovanja);
9. planirani broj baznih stanica;
10. planirani broj korisnika;
11. očekivani termin održavanja javnog nadmetanja (navesti mesec i godinu);
12. očekivano vreme za realizaciju mreže od trenutka dobijanja pojedinačne dozvole, koja se izdaje po sprovedenom postupku javnog nadmetanja.

Posle prikupljanja podataka, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge će predložiti rešenje za korišćenje ovog frekvencijskog opsega i o tome informisati javnost.

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja na sajtu Agencije.

Osoba za kontakt u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge je :

Aleksandra Vučić, tel. +381 11 2026 834, +381 64 8776 059, aleksandra.vucic@ratel.rs


Adresa za dostavu prijava je :

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva 2, 11103 Beograd, PAK: 106306, Republika Srbija


Sa naznakom :
Prijava za korišćenje frekvencija iz frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz