JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

30.11.2022

 REGULATORNA AGENCIJA ZA

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I

POŠTANSKE USLUGE

 

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

 1. SAVETNIK ZA ZAŠTITU KORISNIKA, Grupa za zaštitu korisnika, Služba za ljudske resurse i zaštitu korisnika, Sektor za pravne poslove (jedan izvršilac)

Opis poslova: obavlja složene normativne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz delokruga rada Grupe utvrđene čl. 28. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: zaštitu prava korisnika i pretplatnika u oblasti elektronskih komunikacija; saradnju sa organima i organizacijama nadležnim za oblast zaštite potrošača; izradu akata u vezi sa postupanjem po prigovorima pretplatnika/korisnika usluga; izradu akata u vezi sa posredovanjem u vansudskom rešavanju sporova između pretplatnika/korisnika i operatora; praćenje opštih uslova operatora; izradu radnih materijala, analiza, informacija i izveštaja; saradnju sa inspekcijom nadležnog ministarstva u vezi sa nepravilnostima u radu operatora elektronskih komunikacija i unapređenjem zaštite prava pretplatnika/korisnika usluga elektronskih komunikacija, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

 1. SAVETNIK ZA ANALIZU TRŽIŠTA I RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA, Služba za analizu tržišta i računovodstvo troškova, Sektor za analizu tržišta i ekonomske poslove, (jedan izvršilac)

Opis poslova: obavlja složene studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz delokruga rada Službe utvrđene čl. 32. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: analizu tržišta; regulatorno izveštavanje operatora sa značajnom tržišnom snagom; praćenje i kontrolu cena regulisanih usluga elektronskih komunikacija; analizu finansijskih izveštaja operatora sa značajnom tržišnom snagom; pripremu godišnjih i kvartalnih podataka o stanju tržišta elektronskih komunikacija u Srbiji; izradu statističkih izveštaja o stanju razvoja elektronskih komunikacija za nacionalne i međunarodne institucije; obračun indeksa za praćenje stepena razvoja digitalnog društva; slanje godišnjih upitnika, prikupljanje i obradu tehničkih i finansijskih podataka o tržištu elektronskih komunikacija; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

 1. SAVETNIK ZA PROMOCIJU INFORMACIONE BEZBEDNOSTI, Služba za informacionu bezbednost i poslove Nacionalnog CERT-a, Sektor za informacionu bezbednost i tehnologije (dva izvršioca)

Opis poslova: obavlja složene studijsko-analitičke i stručno- operativne poslove iz delokruga rada Službe utvrđene čl. 41. i 75. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: pripremu i izradu smernica i saveta za državne institucije, privredu i građane u vezi sa informacionom bezbednosti; pripremu i izradu procedura za saradnju sa drugim relevantnim subjektima; izradu zbirnih izveštaja za javno publikovanje; razvoj politika informacione bezbednosti; usvajanje i korišćenje propisanih i standardizovanih pravila kod subjekata koji obavljaju poslove od posebnog značaja; prikupljanje informacija o stanju informacione bezbednosti u zemlji i međunarodnom okruženju; pripremu i sprovođenje ispitivanja javnog mnjenja i informisanja javnosti u oblasti informacione bezbednosti; osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti kojima se podiže svest kod građana, privrednih subjekata i organa javne vlasti o značaju informacione bezbednosti, rizicima i merama zaštite; praćenje aktivnosti međunarodnih organizacija iz oblasti informacione bezbednosti; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca iz nadležnosti organizacione jedinice u kojoj je raspoređen.

 

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:

Opšti uslov:

 • punoletan državljanin Republike Srbije.

Posebni uslovi:

 1. savetnik za zaštitu korisnika (za radno mesto pod rednim brojem 1.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • položen državni stručni ili pravosudni ispit;
 • najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
 • znanje engleskog jezika – na nivou A1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

 

 1. savetnik za analizu tržišta i računovodstvo troškova (za radno mesto pod rednim brojem 2.):
 • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti ekonomske nauke ili pravne nauke ili elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • položen državni stručni ispit;
 • najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
 1. savetnik za promociju informacione bezbednosti (za radno mesto pod rednim brojem 3.):
 • visoko obrazovanje iz stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno- humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,
 • najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V2;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

 

II Mesto rada: Beograd, Palmotićeva br.2.

                

III Trajanje radnog odnosa - Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

 

IV Rok za podnošenje prijave - prijave se podnose do 15.12.2022. godine, na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd, PAK 106306

sa naznakom: “ZA KONKURS“

 

V Dokazi koji se prilažu:

 1. čitko popunjena i potpisana „PRIJAVA NA KONKURS“ koju su kandidati preuzeli sa adrese www.ratel.rs,
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diploma (uverenje) o stručnoj spremi odnosno nivou obrazovanja,
 5. dokazi o radnom iskustvu - isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
 6. dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starije od šest meseci),
 7. uverenje o položenom stručnom ispitu - za radno mesto pod rednim brojem 1. i 2. Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen stručni ispit, biće obavezan na polaganje istog u roku definisanim za polaganje,
 8. propratno/motivaciono pismo i biografija - CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i drugih uslova iz konkursa,
 9. dokaz o poznavanju rada na računaru u traženom nivou (sertifikat),
 10. dokaz o znanju engleskog jezika u traženom nivou (diploma/uverenje/sertifikat).

*Ukoliko kandidat poseduje preporuke prethodnih poslodavaca, kopije sertifikata ili uverenja koja se odnose na posebna znanja i sposobnosti kandidata, odnosno druga dokumenta kojim može dokazati svoje kompetencije za radna mesta iz Konkursa, poželjno je da ih dostavi uz prijavu.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, dužni su da podnesu prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, sa naznakom uz koju prijavu su dostavili tražene dokaze.

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji (izuzev dokaza označenih u tač. 08), 09) i 10) i označenih *), kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije www.ratel.rs, i svojim potpisom daje saglasnost za obradu ličnih podataka;

VII Podaci o licu koje daje obaveštenja o javnom konkursu:

Milica Okanović, e-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora

Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs i u dnevnom listu „Večernje novosti“.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine (stručna kvalifikovanost kandidata) proveravaju se uvidom u podatke iz prijave i neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa koji su ušli u uži izbor.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku su:

 

- za radno mesto pod rednim brojem 1: poznavanje propisa kojima se reguliše oblast elektronskih komunikacija; propisa kojima se uređuje oblast zaštite potrošača; provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je konkurisao, polazeći od uslova iz oglasa, sistematizacije radnog mesta i radnog iskustva kandidata. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije.

 

- za radno mesto pod rednim brojem 2: poznavanje nacionalnog i EU regulatornog okvira u oblasti elektronskih komunikacija, poznavanje osnovnih pojmova i tehnologija mrežne infrastrukture i usluga koje se pružaju na tržištu elektronskih komunikacija, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa i sistematizacije radnog mesta. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije.

- za radno mesto pod rednim brojem 3: poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Akta o bezbednosti IKT sistema, tehnička znanja iz oblasti informacione bezbednosti, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa i sistematizacije radnog mesta. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, komunikacione i prezentacione veštine, kao i sposobnosti za rad u timu.

U uži izbor ulazi kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove predviđene za radno mesto na koje je aplicirao i čija je prijava blagovremena i potpuna.

Sa kandidatima koji ne dostave dokaz o traženom nivou znanja na računaru, odnosno o znanju engleskog jezika, obaviće se provera znanja kroz praktičan rad, odnosno kroz intervju ili test. Samo kandidati koji budu ocenjeni ocenom „zadovoljava“ mogu biti pozvani na razgovor i učestvovati u daljem izbornom postupku. Usmeno testiranje kandidata moguće je organizovati u više krugova.

Sa prva tri kandidata koja su postigla najbolji rezultat Komisija može da ponovi razgovor, kako bi odredila koji od njih najviše odgovara zahtevima radnog mesta.

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje su ušli u uži izbor, obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2,o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.

 

IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta, u skladu sa zakonom. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove.

Termini koji se koriste u ovom oglasu, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koja se odnose.

Prijava na konkurs
Obaveštenje o obradi ličnih podataka