Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

22.10.2019

REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
NA NEODREĐENO VREME

1. VIŠI SAVETNIK – KONTROLOR RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Kontrolno-merni centar Niš, Služba za kontrolu, Sektor za elektronske komunikacije (1 izvršilac);

Opis poslova: obavlja veoma složene studijsko-analitičke, stručno-operativne i nadzorne poslove iz delokruga Službe koji se odnose na: kontrolu radio-frekvencijskog spektra; izradu predloga opštih akata iz oblasti kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra; istraživanje smetnji u etru; proveru ispunjenosti uslova elektromagnetske kompatibilnosti; proveru emisionih parametara predajnika; verifikaciju propagacionih modela; proveru ostvarenih servisnih zona predajnika; definisanje i kreiranje automatizovanih mernih procedura; specificiranje merne i prateće opreme; analizu rezultata merenja; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti kontrole radio-frekvencijskog spektra; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.


2. SAVETNIK – KONTROLOR RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA, Kontrolno-merni centar Niš, Služba za kontrolu, Sektor za elektronske komunikacije (1 izvršilac);


Opis poslova:
obavlja složene stručno-operativne i nadzorne poslove iz delokruga Službe koji se odnose na: kontrolu radio-frekvencijskog spektra; učešće u izradi predloga opštih akata iz oblasti kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra; istraživanje smetnji u etru; proveru emisionih parametara predajnika; kreiranje automatizovanih mernih procedura; merenja na terenu u cilju verifikacije propagacionih modela i provere ostvarenih servisnih zona predajnika; tekuće održavanje i interni pregled merne opreme; proveru usklađenosti stanja u etru sa podacima iz evidencije; i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

3. VIŠI SAVETNIK – KONTROLOR KVALITETA USLUGA, Grupa za kontrolu kvaliteta usluga, Služba za kontrolu, Sektor za elektronske komunikacije (1 izvršilac);

Opis poslova: obavlja veoma složene studijsko–analitičke, stručno-operativne i nadzorne poslove iz delokruga Službe koji se odnose na: izradu predloga opštih akata i definisanje procedura iz oblasti kontrole kvaliteta usluga; eksperimentalnu proveru kvaliteta usluga u mrežama za mobilnu telefoniju, mrežama za fiksni bežični pristup, kablovsko-distributivnim mrežama i drugim elektronskim komunikacionim mrežama; definisanje procedura za merenje nivoa elektromagnetskog polja (nejonizujućeg zračenja); merenje nivoa elektromagnetskog polja (nejonizujućeg zračenja) koje generišu elektronske komunikacione mreže i pripadajuća sredstva; specificiranje merne i prateće opreme; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti kontrole kvaliteta usluga; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

4. SAVETNIK ZA PROMOCIJU INFORMACIONE BEZBEDNOSTI, Grupa za informacionu bezbednost, Služba za informacionu bezbednost i tehnologije (1 izvršilac);

Opis poslova: obavlja složene studijsko-analitičke i stručno- operativne poslove iz delokruga rada Grupe koji se odnose na: pripremu smernica i saveta za državne institucije, privredu i građane u vezi sa informacionom bezbednosti; pripremu procedura za saradnju sa drugim relevantnim subjektima; izradu zbirnih izveštaja za javno publikovanje; razvoj politika informacione bezbednosti; usvajanje i korišćenje propisanih i standardizovanih pravila kod subjekata koji obavljaju poslove od posebnog značaja; prikupljanje informacija o stanju informacione bezbednosti u zemlji i međunarodnom okruženju; pripremu i sprovođenje ispitivanja javnog mnjenja i informisanja javnosti u oblasti informacione bezbednosti; osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti kojima se podiže svest kod građana, privrednih subjekata i organa javne vlasti o značaju informacione bezbednosti, rizicima i merama zaštite; praćenje aktivnosti međunarodnih organizacija iz oblasti informacione bezbednosti; i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

5. VIŠI SAVETNIK ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, Grupa za informacione tehnologije, Služba za informacionu bezbednost i tehnologije (1 izvršilac);

Opis poslova: obavlja veoma složene studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz delokruga rada Grupe koji se odnose na: analizu, sistematizovanje i objedinjavanje zahteva za informatičkom podrškom; unapređenje računarskog sistema i softverskih rešenja; uvođenje, održavanje i prilagođavanje sistemskog softvera i specijalnih softverskih paketa sopstvenim aplikacijama; instaliranje i uvođenje u eksploataciju softverskih paketa koji se dobijaju od ITU-a i drugih međunarodnih organizacija; staranje o bezbednosti računarske mreže Agencije; izradu zahteva za planiranje, projektovanje, izgradnju, održavanje računarske mreže Agencije; pripremu radnih procedura, testiranja i uvođenja u rad aplikacija; izradu programske dokumentacije i uputstava za korišćenje programa; rad u stručnim radnim grupama i komisijama; i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:

Opšti uslov:

 • punoletan državljanin Republike Srbije.
Posebni uslovi:

1. viši savetnik – kontrolor radio-frekvencijskog spektra (za radno mesto pod rednim brojem 1.):

 • Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni;
 • položen vozački ispit „B“ kategorije;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
2. savetnik – kontrolor radio-frekvencijskog spektra (za radno mesto pod rednim brojem 2.)

 • Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
 • položen državni stručni ispit;
 • položen vozački ispit „B“ kategorije;
 • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
 • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).
  3. viši savetnik – kontrolor kvaliteta usluga (za radno mesto pod rednim brojem 3.):

  • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
  • najmanje tri godine radnog iskustva u struci
  • položen državni stručni ispit;
  • položen vozački ispit „B“ kategorije;
  • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
  • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL).

  4. savetnik za promociju informacione bezbednosti (za radno mesto pod rednim brojem 4.):

  • visoko obrazovanje iz stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno- humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
  • najmanje dve godine radnog iskustva u struci;
  • znanje engleskog jezika – na nivou V2;
  • poznavanje rada na računaru – osnovni nivo (ECDL);
  5. viši savetnik za informacione tehnologije (za radno mesto pod rednim brojem 5.):

  • visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo ili računarske nauke ili organizacione nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, stručno znanje rada na računaru i znanje jednog svetskog jezika.
  • najmanje tri godine radnog iskustva u struci;
  • znanje engleskog jezika – na nivou V1;
  • stručno znanje rada na računaru – (CCNA);


  II
   Mesto rada

  - za radno mesto broj 1. i 2. Niš, brdo Kamare, Čemernička bb.

  - za radno mesto 3, 4. i 5. Beograd, Palmotićeva br.2.

  III Trajanje radnog odnosa - Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

  IV Rok za podnošenje prijave - prijave se podnose do 06.11.2019. godine, na sledeću adresu:


  Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

  Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd, PAK 106306

  sa naznakom: “ZA KONKURS“

  V Dokazi koji se prilažu:

    1. čitko popunjena i potpisana „PRIJAVA NA KONKURS“ koju su kandidati preuzeli sa adrese www.ratel.rs,
    2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
    3. izvod iz matične knjige rođenih,
    4. diploma (uverenje) o stručnoj spremi odnosno nivou obrazovanja,
    5. dokazi o radnom iskustvu - isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (fotokopija radne knjižice overena od strane poslodavca odnosno nadležnog organa i potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
    6. dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starije od šest meseci),
    7. uverenje o položenom odgovarajućem stručnom ispitu - za radna mesta broj 1, 2. i 3. Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen odgovarajući stručni ispit, biće obavezan na polaganje u roku definisanom za polaganje,
    8. propratno/motivaciono pismo i biografija -CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i drugih uslova iz konkursa,
    9. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije – za radna mesta broj 1, 2. i 3.
    10. dokaz o poznavanju rada na računaru u traženom nivou,
    11. dokaz o znanju engleskog jezika u traženom novou –diploma/uverenje/sertifikat.

  Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, dužni su da podnesu prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, sa naznakom uz koju prijavu su dostavili tražene dokaze.

  Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji (izuzev dokaza označenih u tačk. 10) i 11)), kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

  Sa kandidatima koji ne poseduju ili ne dostave traženi dokaz o znanju engleskog jezika, odnosno o poznavanju rada na računaru, obaviće se provera znanja kroz intervju ili test.

  VI Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije, i svojim potpisom daje saglasnost za obradu ličnih podataka;

  VII Podaci o licu koje daje obaveštenja o javnom konkursu:

  Milica Okanović, tel. 011/2026-916, e-mail: konkurs@ratel.rs,

   

  VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora

  Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs i u dnevnom listu „Večernje novosti“.

  Stručna osposobljenost, znanja i veštine (stručna kvalifikovanost kandidata) proveravaju se uvidom u podatke iz prijave i neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa koji su ušli u uži izbor.

  Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku su:

  - za radno mesto pod rednim brojem 1. i 2: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilnika o načinu kontrole radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa i sistematizacije radnog mesta, a naročito provera poznavanja karakteristika radio-frekvencijskih emisija i odgovarajuće opreme za merenje istih. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije;

  - za radno mesto pod rednim brojem 3: poznavanje Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilnika o parametrima kvaliteta, obavljanja kontrole kvaliteta u elektronskim komunikacionim mrežama, definisanje procedura i merenje nivoa elektromagnetskog polja, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa i sistematizacije radnog mesta, a naročito provera poznavanja karakteristika mobilnih komunikacionih mreža i odgovarajuće opreme za merenje kvaliteta istih. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, sposobnosti za rad u timu, veštinu komunikacije;

  - za radno mesto pod rednim brojem 4: poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Akta o bezbednosti IKT sistema, tehnička znanja iz oblasti informacione bezbednosti, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa i sistematizacije radnog mesta. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, komunikacione i prezentacione veštine, kao i sposobnosti za rad u timu;

  - za radno mesto pod rednim brojem 5: poznavanje mrežnih tehnologija, internet protokola i mrežnih alata, operativnih sistema (Windows i Linux), stručna tehnička znanja iz oblasti informacione bezbednosti, kao i provera stručnih znanja i sposobnosti kandidata da uspešno obavlja poslove radnog mesta za koje je aplicirao, polazeći od uslova iz oglasa i sistematizacije radnog mesta. Poslodavac će posebno ceniti prethodno iskustvo kandidata kao i njegov odnos prema poslu i kvalitetu rada, kao i sposobnosti za rad u timu.

  U uži izbor ulazi kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove predviđene za radno mesto na koje je aplicirao i čija je prijava blagovremena i potpuna.

  Sa kandidatima koji ne dostave dokaz o traženom nivou znanja na računaru, odnosno o znanju engleskog jezika, obaviće se provera znanja kroz praktičan rad, odnosno kroz intervju ili test. Samo kandidati koji budu ocenjeni ocenom „zadovoljava“ mogu biti pozvani na razgovor i učestvovati u daljem izbornom postupku.

  Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje su ušli u uži izbor, obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2, o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.

   

  IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

  Prijava na konkurs - OBRAZAC
  Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - Saglasnost za obradu ličnih podataka