Javni konkurs za izbor direktora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

05.06.2020

Na osnovu člana 19. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18 - dr. zakon), člana 16. stav 1. tačka 11) Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge („Službeni glasnik RS“, br. 125/14 i 30/16) i Odluke Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge broj: 1-K-021-23/20-1 od 29.5.2020. godine, Upravni odbor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA REGULATORNE AGENCIJE

ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

I Podaci o pravnom licu za koje se raspisuje javni konkurs:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija)

II Radno mesto koje se popunjava:

Direktor Agencije

III Opis poslova direktora Agencije

Direktor je odgovoran za zakonitost rada Agencije, zastupa i predstavlja Agenciju, rukovodi radom i poslovanjem Agencije, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji, priprema i sprovodi odluke Upravnog odbora Agencije (u daljem tekstu: Upravni odbor), stara se o obezbeđivanju javnosti rada Agencije i vrši druge poslove propisane zakonom i Statutom Agencije.

Direktor Agencije je za vreme trajanja mandata u radnom odnosu u Agenciji.         

Direktor se bira na mandat od pet godina i može biti ponovo izabran.

IV Uslovi koje kandidat mora da ispunjava za izbor

 1. Opšti uslov:
 • punoletan državljanin Republike Srbije.
 1. Posebni uslovi:
 • visoko akademsko obrazovanje iz oblasti značajnih za rad Agencije, a naročito iz oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga, ekonomije i prava, sa ostvarenim značajnim i priznatim stručnim radovima ili praksom u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno poštanskih usluga i ugledom u stručnoj javnosti,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u jednoj ili više oblasti iz delokruga rada Agencije,
 • položen državni stručni ispit,
 • znanje jednog svetskog jezika,
 • poznavanje rada na računaru,
 • odsustvo sukoba privatnog i javnog interesa i
 • odsustvo članstva u organu političke stranke.

V         Sadržina prijave

      Prijava na konkurs sadrži:

 • ime i prezime kandidata,
 • datum i mesto rođenja,
 • adresu stanovanja, kontakt telefon i adresu elektronske pošte,
 • podatke o obrazovanju,
 • podatke o dužini i vrsti radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno poštanskih usluga, kao i odgovornosti i dužnostima na obavljanju navedenih poslova, do podnošenja prijave na konkurs,
 • spisak objavljenih naučnih i stručnih radova,
 • podatke o stručnom usavršavanju i
 • podatke o posebnim oblastima znanja.

VI       Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs

 1. čitko popunjena i potpisana „PRIJAVA NA KONKURS“ koju su kandidati preuzeli sa internet stranice Agencije www.ratel.rs, a koja je data u Prilogu 1. i predstavlja sastavni deo ovog javnog konkursa,
 2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diploma ili uverenje o stručnoj spremi, odnosno nivou obrazovanja,
 5. dokazi o radnom iskustvu – isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),
 6. dokazi o stručnom usavršavanju (diplome, licence i sertifikati), ukoliko ga je kandidat pohađao,
 7. dokazi o posebnim oblastima znanja (diplome, uverenja, licence i sertifikati - ukoliko ih kandidat poseduje),
 8. dokaz da kandidat, prema podacima iz kaznene evidencije, nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora, niti za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije (ne stariji od šest meseci),
 9. dokaz da kandidat, prema službenim evidencijama suda, nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica (ne stariji od šest meseci),
 10. potpisana i overena izjava kandidata data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nije član organa političke stranke i da izbor i stupanje na dužnost ne bi izazvalo sukob javnog i privatnog interesa, koju su kandidati preuzeli sa internet stranice Agencije www.ratel.rs, a koja je data u Prilogu 2. i predstavlja sastavni deo ovog javnog konkursa,
 11. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen državni stručni ispit, biće obavezan na polaganje istog u roku definisanim za polaganje),
 12. propratno pismo i detaljna radna biografija (CV) uz navođenje podataka o ispunjenosti uslova iz javnog konkursa, kao i drugim okolnostima od značaja za sprovođenje postupka i izbor kandidata.

VII     Rok za podnošenje prijave

Prijava na konkurs se podnosi Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

VIII    Način podnošenja prijave

Prijava i dokazi koji se prilažu uz prijavu se podnose u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom ili lično, na adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd

sa naznakom: „Za javni konkurs – izbor direktora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge“

IX    Podaci o izbornom postupku i roku za obaveštavanje kandidata koji ispunjavaju uslove o otpočinjanju izbornog postupka

Javni konkurs za izbor direktora Agencije sprovodi Upravni odbor.

Nakon isteka roka za prijem prijava na javni konkurs, Upravni odbor će evidentirati i pregledati sve prispele prijave sa dokazima i utvrditi da li su prijave primljene u Agenciju do datuma utvrđenog u javnom konkursu i da li sadrže sve zahtevane dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, izuzev dokaza označenog u tački 11), u originalu ili overenoj kopiji, neće se razmatrati.

Na osnovu radnih biografija i dokumenata priloženih uz prijavu, Upravni odbor, u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava VII ovog javnog konkursa, sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor i koji će učestvovati u izbornom postupku.

Upravni odbor bira direktora sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor.

U izbornom postupku Upravni odbor će ocenjivati stručnu osposobljenost, znanje i iskustvo kandidata, na osnovu podataka iz prijave, dostavljene radne biografije, dokumenata priloženih uz prijavu i pojedinačnog razgovora obavljenog sa svakim kandidatom koji ispunjava uslove za izbor.

Kandidati koji ispunjavaju uslove za izbor će biti blagovremeno obavešteni o terminu i mestu za proveru stručne osposobljenosti, znanja i iskustva, pisanim ili elektronskim putem, na adresu naznačenu u prijavi na javni konkurs.

Kriterijumi za ocenu stručne osposobljenosti, znanja i iskustva kandidata su:

 • radno iskustvo u oblastima elektronskih komunikacija i poštanskih usluga,
 • radno iskustvo na rukovodećim pozicijama u državnim organima, organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja i privrednim društvima,
 • razumevanje delatnosti i uloge Agencije u efikasnom sprovođenju utvrđene politike u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji, kao i viđenje daljeg razvoja Agencije i unapređenja rada njenih stručnih službi,
 • poznavanje međunarodne regulatorne prakse koja se odnosi na poslove iz delokruga rada Agencije,
 • poznavanje domaćeg pravnog i evropskog regulatornog okvira, odnosno propisa koji uređuju oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.

Rešenje o izboru direktora Agencije Upravni odbor dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs.

Ako nijedan kandidat ne ispunjava uslove konkursa, postupak za izbor direktora se ponavlja.

X    Kandidat je dužan da uz prijavu na javni konkurs dostavi saglasnost za obradu ličnih podataka u vidu potpisanog obaveštenja o obradi ličnih podataka, koje je dostupno na internet stranici Agencije www.ratel.rs. a koje je dato u Prilogu 3. i predstavlja sastavni deo ovog javnog konkursa.

XI       Podaci o licu zaduženom za davanje obaveštenja:

Milica Čelebić, e-mail: milica.celebic@ratel.rs

XII      Napomena

Ovaj konkurs objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i, bez odlaganja, na internet stranici Agencije www.ratel.rs.

Agencija ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.