JAVNE KONSULTACIJE O PRAVILNIKU O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU NAKNADA ZA PRUŽANjE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

10.01.2020

JAVNE KONSULTACIJE O PRAVILNIKU o IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU NAKNADA ZA PRUŽANjE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Pravilniku o izmenama Pravilnika o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.


Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:
g-din  Zoran Branković
Telefon: 011/3232-544 , E-mail: zoran.brankovic@ratel.rs

 

Raspored aktivnosti


10. januar 2020.godine

Objavljivanje Pravilnika o izmenama Pravilnika o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije.

 
13. januar 2020.godine

Početak javnih konsultacija.

24. januar 2020.godine


Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije