Javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 2500 - 2690 MHz

18.02.2020

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 2500 - 2690 MHz.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

g-din Goran Laovski

Telefon: 011/2026-848, e-mail: goran.laovski@ratel.rs

Raspored aktivnosti

18. februar 2020.godine

Objavljivanje Nacrta pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 2500 - 2690 MHz

19. februar 2020.godine

Početak javnih konsultacija.

10. mart 2020.godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.


Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 2500 - 2690 MHz